Дата: 31.05.2016

Източник: БМГК

Прочетено: 1535

На 31 май 2016 г. се проведе представяне на напредъка по внедрения пилотен проект за професионална подготовка на кадри в гр. Панагюрище. Срещата предложи и дискусия по темите, свързани с професионалното обучение в България.

Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара и „Асарел-Медет“ АД. То се проведе в Спа-хотел „Каменград“, гр. Панагюрище.

Инж. Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД представи успешния модел за професионално образование в гр. Панагюрище. Моделът е създаден по инициатива на местния бизнес. Инж. Чобанов очерта стъпките, които са извървени съвместно с Община Панагюрище, местните образователни институции, РИО-Пазарджик и Министерство на образованието и науката. Сред първата е обединение на училищата в единна професионална гимназия, която да обучава по специалности, необходими за индустрията. Друга важна стъпка са иницииране на законодателни промени, които да направят възможно прилагането на модела – нов тип трудови договори, данъчни облекчения за компании, които са въвели дуалното обучение, както и за тези, които отпускат стипендии за учащи се; осигуряване на общо обучение на наставници, както и въвеждане на защитени професии в професионалното образование.

До момента е изучен опита и на други държави, като успешните модели са адаптирани към възможностите в Община Панагюрище. За успешното въвеждане на модела са привлечени и основните училища с цел ранно професионално ориентиране. Проведени са срещи и разговори с родителите, като важна заинтересована страна в процеса.

„Образованието има смисъл, когато е качествено. Ние предприехме смели стъпки да осигурим това за всяко дете. Така ще постигнем икономическо развитие и просперитет на регионите. Особено благодарна съм, че бизнеса, в лицето на Асарел-Медет инициира нови, съвременни подходи в образованието, които изпреварват реформите в този сектор.“ – сподели Галина Матанова, заместник-кмет по хуманитарни дейности на Община Панагюрище.

При представянето на Проект „Домино“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество Петя Евтимова акцентира върху качествената промяна в образователната система у нас. това може да стане чрез обединение на заинтересованите страни и Проект „Домино“ е важен инструмент за постигане на целта.
„Големият ни стремеж чрез изпълнението на този проект е да променим методологията на професионалното образование в България. Това е един много дълъг процес и ние сме още в началото, но вярвам, че ще успеем“ – каза тя.

Според нея всеки ръководител от бизнеса констатира, че в момента качеството на професионалното образование у нас е много ниско.

Изходна база за решителни действия са данните, които сочат, че младежката безработица у нас е 15%, докато в Швейцария тя е 4%, а в Германия – 5%. Изследване на Българска стопанска камара (БСК) от 2015 г. показва, че българските работодатели все още не познават дуалното обучение като професионална подготовка за бъдещите им кадри.

На ниво законодателство и нормативна база са нужни точни решения по висящите въпроси. Сред тях е сключването на договори с учениците в последните класове. Тук редакциите трябва да се случат в Кодекса на труда. Нужно е да се уточни кой административен орган трябва да осъществява и контролира обучението на наставниците. Както и професионалната квалификация трябва да стане приложение към Държавните образователни изисквания.

Гласът на бизнеса

Стефан Чобанов, управител на СМС-С и преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“ акцентира върху проблема с наставниците. „Нужно е да се съберат специалисти по отделните направления. При това трябва да са хора с необходимите знания, умения, мотивация и морал, които да се ангажират с този процес.“ – подчерта той.

Според него бизнесът трябва да има право да обучава специалистите. И браншовите организации да са легитимиращ орган в процеса. Те могат да сертифицират фирмите, които обучават наставниците.

За общ и систематичен подход апелира Радомир Чолаков, изпълнителен директор на „Каолин“ АД. „Ние трябва да вървим към единен модел за всички, да обединим добрите практики. Това, което досега се прави на парче по различни проекти и в различни региони, е нужно да се стикова“ – посочи той. По неговите думи е нужно още наставниците да обучават по единен модел, и оттук - да говорят на общ език. „Нужно е да се изгражда единност на образованието, да има единен стандарт. За това не трябва да се изземват права на МОН, а да се делегират такива, за да има общ модел, обща политика“ – допълни още той.

Стъпки при реализация на модела на професионална подготовка на кадри на БМГК в Община Панагюрище

 • Проектът в Панагюрище обединява усилията на Общината, бизнеса, училищното ръководство, БМГК, РИО-Пазарджик, Областна администрация и МОН;
 • Основни насоки (приети през м. май 2013 г.): 
  oвъвеждане на система за дуално професионално образование в сътрудничество с местните работодатели;
  oпривличане на заинтересовани страни и партньори; 
  oзадържане на учениците в местните учебни заведения;
  oобучение по специалности, необходими и заявени от бизнеса по актуални учебни планове и др.
 • Пилотен модел на “Дуална система за професионално обучение в гр.Панагюрище”;
 • Работен план за реализиране на проекта;
 • Представяне на плана на пилотния проект пред МОН и РИО - гр.Пазарджик;
 • Предложения за нормативни промени, касаещи внедряване на пилотния проект за дуална система за обучение, в т.ч. рамков учебен план, учебни планове за специалностите и учебни програми;
 • Изучи се чужд опит (Леобен, Австрия и учебен център Ерцберг, както и учебен център в гр. Гоце Делчев);
 • Организационна програма за развитие на педагогическия капацитет на преподавателите и повишаване на тяхната професионална квалификация според изискванията на дуалната система за обучение.
 • Направен бе анализ на потребностите от представители на местния бизнес, Сдружението на предприемачите, Общината и Професионалната гимназия. Представиха се актуални заявки в ПГИТМТ- гр. Панагюрище за план прием по професии, специалности и брой за петгодишен период.
 • Обсъждане на възможността за създаване на кариерен център в община Панагюрище и въвеждане на система за професионално ориентиране. 
 • Утвърдени учебни планове за придобиване на трета степен на професионална квалификация за обучение чрез работа за специалности от професиите “Минен техник” и “Транспортен техник”.
 • Съвместна работа с учителския и ръководен екип на ПГИТМТ за прилагане на професионално дуално обучение. 
 • За учебната 2015/2016 г. в ПГИТМТ – гр. Панагюрище са приети 64 ученици в дуална форма на обучение, от които 43 ученици са в специалности, заявени от „Асарел-Медет”АД като „Минна електромеханика”, „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”, „Автотранспортна техника”.
 •  За учебната 2016/2017 г. ще се осъществи прием и по нова специалност: „Пътно строителна техника”.

Следващи стъпки на проекта в Панагюрище

 • Определяне на конкретни работни места за провеждане на практическо обучение в реална работна среда и получаване на разрешение от Инспекция по труда. 
 • Определяне на критерии (качества и компетентности) за избор на наставници по обособени работни места;
 • Сключване на договори с учащите в дуална форма на обучение;
 • Обогатяване на материалната база за провеждане на дуално обучение;
 • Повишаване на квалификацията на преподавателите по специалните предмети и практика от ПГИТМТ.

Очаквания към държавата

 • Изработване на нов тип трудов договор между фирмите и учениците в дуална форма на обучение;
 • Прием на данъчни облекчения за тези компании, които осъществяват дуално практическото обучение на учениците както и тези, отпускащи стипендии на учениците;
 • Осигуряване на общо обучение на наставници, участници в дуалната форма на обучение;
 • Въвеждане на защитени професии в професионалното образование.

За Българска минно-геоложка камара

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 18 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Мисията на БМГК е да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

За дългосрочно развитие като национално представителната браншова организация на работодателите със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално- икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“

БМГК е организатор на Европейски минен бизнес форум – 13.09.2016 г., София. 

Повече на www.embf.eu