Дата: 03.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3486

Възложителите на обществени поръчки нямат право да изискват от изпълнителите по ЗОП удостоверения за наличие или липса на задължения. Това става ясно от писмо на Главния секретар на Министерския съвет до държавните и общински администрации. С писмото се информира, че от 01.11.2016 г. НАП предоставя нова електронна услуга, позволяваща подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване /КАО/ или упълномощено от него лице, както и заявяване на начините на получаване на удостоверението.

Новата електронна услуга е достъпна през Електронния портал на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) за всички администрации, в качеството им на компетентни органи по КАО. За да бъде използвана същата съответната администрация следва да има подадено Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или заявление за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до групата „Подаване на искане от възложители по ЗОП/компетентни органи по КАО".

На Интернет страницата на НАП www.nap.bg за е публикувана информация за новата услуга, като допълнителни разяснения по процеса могат да бъдат получени от Информационния център на НАП на телефон 0 700 18 700.