Дата: 14.03.2017

Източник: БМГК

Прочетено: 349

  • БМГК и миньорските федерации продължиха успешния социален диалог. 
  • Новият ОКТД е поредно доказателство за грижата към човека в минния бранш. 

Вж. СНИМКИ

На 09.03.2017 г. (четвъртък) беше подписан Отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) за минерално-суровинната индустрия на България между Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати в страната. Основните моменти в постигнатите договорености са: минималната заплата за работещите в дружествата от минерално-суровинния сектор е по-висока  с коефициент 1.4 спрямо минималната работна заплата за страната. Като и повишаване на социалните придобивки в предпазна храна, както и запазване на възнагражденията, независимо от критичното положение на някои от подотраслите. 

„Пред българското общество е примерът за успешно и взаимноизгодно партньорство между работодатели и синдикати в конкретен сектор у нас. За пореден път компаниите от минерално-суровинния бранш показаха, че работят прозрачно и с грижа за своите работници и служители. Този акт е безпрецедентен знак, че личността, човека, неговата безопасност и здраве, стандарт на живот са приоритет в устойчивото развитие на нашата индустрия.“ - заяви при подписването проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК

От името на работодателите Отрасловия колективен трудов договор бе подписан от председателя на Управителния съвет и на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

„В документа се посочват редица от сферите на сътрудничество между работодателите в бранша и синдикатите. Уверявам Ви, че всяка една вписана дума тук, се спазва.“ – посочи при подписването инж. Владимир Топалов, председател на СМФ „Подкрепа“. 

„Подписахме този ОКТД с визия и бъдеще за развитие през следващите две години. В него са поставени нещата по начин, по който прилагат на една структуроопределяща част от българската икономика – а именно: минерално-суровинната индустрия.“ – каза при подписването инж. Валентин Вълчев, председател на ФНСМ към КНСБ. „Неслучайно в този бранш бяха направени многомилионни инвестиции, което е гаранция за бъдещото му устойчиво развитие и за увеличаване на неговия дял от БВП за напред.“ 

ОКТД се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения - доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство. 

Документът е приложим за всички заети в минерално-суровинния отрасъл, тъй като още от 2011 г. този ОКТД беше разпрострян за целия бранш. 

__________

За Българска минно-геоложка камара 

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 17 търговски дружества. Днес в нея членуват 120 компании, които осигуряват над 90% от индустриалното производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия. 

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“ 

 

За контакт:

Даниел Киряков

Експерт „Връзки с обществеността“

Daniel.kiryakov@bmgk-bg.org; M: +359 879889242

www.bmgk-bg.org