Дата: 04.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 418

Министерският съвет одобри текста на Протокола за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единен патентен съд.

Съдът е създаден чрез Споразумението относно Единен патентен съд от 19 февруари 2013 г. Той има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица, съгласно националното право на тази държава. България е ратифицирала Споразумението на 8 април 2016 г.

Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд е част от пакета документи, чието влизане в сила е необходимо за нормалното функциониране на Съда. Чрез него се цели да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационни и финансови разпоредби на Споразумението, преди официалното му влизане в сила. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави-членки да установят различните ръководни органи, да приемат всички правни текстове, да вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с предвидените процедури.

Припомняме, че инициативата за тази стъпка беше на Българската стопанска камара, която през м. март 2017 г. с писмо до тогавашния служебен министър-председател Огнян Герджиков изрази необходимост Република България да заяви своето съгласие за обвързване с Протокола за предварително изпълнение.

В писмото на БСК се подчертава, че това решение ще допринесе за стартиране на работата за Единен патентен съд навреме за Българското председателство през 2018 г. и ще изпрати важен сигнал до преките чуждестранни инвеститори, че България е отворена за бизнес с иновативни компании.

С  одобрението на Протокол за Единен патентен съд, България се превръща в десетата държава-членка, която се е присъединила към ППИ.