Дата: 04.06.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4583

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие и публикува образец на Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните, който администраторът/обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. 

На основание член 37, параграф 1 от Общия регламент задължението да определи длъжностно лице по защита на данните се отнася за администратор/обработващ лични данни, когато: 

a) обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции; 

б) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни; или 

в) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни съгласно член 9 и на лични данни, свързани с присъди и нарушения, по член 10. 

Образецът на Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните, може да намерите ТУК.