Дата: 04.10.2018

Източник: БАМА

Прочетено: 3392

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), член на БСК, съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания), работи по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“ или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2 - Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. На базата на методиката всеки партньор разработи и видео уроци, които са озвучени на английски, но и със субтитри на четирите езика на партньорите – български, испански, италиански и румънски. Видеоклиповете са достъпни в YouTube.

На международната среща, която се проведе на 2 и 3 октомври 2018 г. в София, партньорите обявиха успешното приключване на етапа по разработването на методиката и видеоуроците.

Същността на обърнатата класна стоя се състои в това, че преди самия урок обучаемите имат достъп до учебния видео материал, който ги подготвя теоретично, а по време на самите занятия има дискусионна сесия и се правят практически упражнения и др.

Целта е осигуряване на максимално участие на обучаващите се в час - дава им се възможност по-осмислено да възприемат материала, провокира се мисленето им, последвано от дискусии; теоретичните знания се прилагат на практика.

Преподаватели от професионални училища ще преминат едноседмично обучение в Мадрид в периода 26 ноември – 30 ноември 2018 г. по методиката, създадена по проекта. От българска страна ще участват инструктори от Сиско академиите, членове на БАМА.

_________

За контакт: Теодора Борисова - тел. 0888 832 172, email: teodora.borissova@bana-bg.org