Дата: 13.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5290

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) отговаря за:

  • създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;
  • поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;
  • осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;
  • извършване на административно-техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;
  • водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;
  • създаване и поддържане на топографски бази данни и на геоинформационната система;
  • осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, както и с други организации в страната и в чужбина;
  • др.

Секторите, в които има необходимост от данните, които АГКК събира, създава, поддържа и съхранява са: Пазар на недвижими имоти; Териториално и устройствено планиране; Инфраструктура; Опазване на околната среда.

Сроковете за извършване на административните услуги от АГКК се броят в работни дни, а понякога всеки един ден е важен за осъществяването на инвестиционни намерения и всеки един ден има своята финансова стойност.

Това, обаче, очевидно е без значение за АГКК, тъй като в сайта на Агенцията четем:

„Поради голямата натовареност на СГКК към настоящия момент ръководството на АГКК изразява своето съжаление, ако поисканите от Вас услуги не са изпълнени в нормативно определения срок“.

Изразеното съжаление не заличава факта на откровено неспазване на законодателството. 

______________