Дата: 27.03.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3273

Председателят на БСК Божидар Данев и главният директор "Международни организации и програми" в БСК Бранимир Ханджиев участват на 26 и 27 март 2009 г., в Брюксел, в 7-та Европейска бизнес конференция (7th European Business Summit).

Форумът се организира за седми пореден път по инициатива на Конфедерацията  на Европейския бизнес (BUSINESSEUROPE) и Федерацията на предприемачите в Белгия (FEB), с подкрепата на Европейската комисия и Европейското председателство.

 

В рамките на форума се проведоха срещи и дискусии с европейски комисари, президенти на бизнес асоциации, международни компании и видни политици ( За Конференцията, Програма).

Сред обсъжданите теми са протекционизмът, енергетиката, производството на екопродукти.

***

Реч на президента на BUSINESSEUROPE
Ърнест-Антоан Селиер пред участниците в бизнес форума

(26 март 2009 г.)

Уважаеми г-н Барозу,
Уважаеми г-н Вондра,
Уважаеми предприемачи,
Дами и господа!

За мен е удоволствие да бъда отново на Европейската бизнес среща на върха и да споделя този дебат с всички вас. За съжаление, икономическият контекст се промени драстично в сравнение с последния път, когато се срещнахме на тази сцена с председателя Барозу преди година.

Милиони европейски фирми срещат сериозни финансови проблеми, но ние не можем да позволим на жизнеспособния бизнес да изчезне. Затова първото ми послание към тези, които правят политиките, е, че възстановяването на кредитните потоци е приоритет номер едно.

Моето второ послание е към националните правителства и към председателя Барозу: не обременявайте компаниите с ненужни регулаторни изисквания! Те никога не помагат, но точно сега може просто да бъдат смъртоносни за растежа и за работните места.

Фирмите сами трябва да намерят решение да излязат от кризата. Както е с всички кризи, и тази най-накрая ще свърши. През това време, ние предприемачите, не само ще правим всичко възможно да оцелеем и да задържим работниците си на работа, но и ще правим всичко възможно, за да се подготвим за бъдещето.

В отговор на кризата, публичните власти се намесиха, и с право. Въпреки това, драматичната намеса в нашите икономики може да бъде само временно. В края на краищата, нашият успех зависи от успешните фирми.

Европа има силни активи. Ние можем да преодолеем кризата! Нашият социален модел играе стабилизираща роля. Ние все още можем да подобрим начина, по който системите за социална закрила подкрепят фирмите и работниците в усилията им да се адаптират към променящите се условия на пазара на труда

Нека да добавя, че важен елемент от нашия социален модел е социалния диалог. Той може да бъде от голяма помощ при сегашните обстоятелства. Опитът показва, че когато работодателите и синдикатите са в състояние да работят заедно конструктивно, хората са склонни да страдат по-малко по време на криза.

Ние сме добре запознати с факта, че основен източник на днешните трудности не е социалната политика. Огромен приоритет е да се определи финансовата и икономическата страна на уравнението. За да се направи това, BUSINESSEUROPE е в подкрепа на следната стратегия, състояща се от 4 основни стълба:

  1. Достъпът на фирмите до финансиране трябва да бъди подобрен,
  2. Ние трябва да се противопоставим на всички форми на протекционизъм,
  3. Държавите-членки трябва да поддържат растежа и работните места със стимулиращи мерки,
  4. Изпълнението на структурните реформи трябва да бъде ускорено.

Подобряването на достъпа на компаниите до финансиране е най-големият проблем за много европейски компании, за малките и средни, както и големите предприятия. След като разгледахме проблема с нашите членове, ние открихме редица конкретни действия, които ще помогнат. Те ще бъдат представени на пресконференция с подробности утре (бел.ред.: днес, 27 март), но все пак аз ще кажа три от тях:

  • Централните банки, включително Европейската централна банка, следва да се ангажират в пряко закупуване на краткосрочни дългови инструменти, емитирани от предприятията;
  • Правителствата трябва да намалят закъсняването на плащанията, да намалят административните тежести и осъществяват целенасочени данъчни мерки;
  • Европейската комисия и правителствата трябва да засилят общия подход за подкрепа на търговските банки, за да се поддържат равни условия на конкуренция и да се осигури необходимото преструктуриране на банковия сектор, за да работи в пазарни условия.

Протекционизмът е най-важният индивидуален риск за европейския икономически изглед. Единният пазар на ЕС е крайъгълният камък за европейския просперитет. Защитавайки четирите свободи, на които той се основава - свободно движение на хора, капитали, стоки и услуги, е от съществено значение, за да се стабилизират растежа и заетостта на Европа.

BUSINESSEUROPE очаква Комисията да се намесва, когато протекционистки мерки са въведени в рамките на ЕС, както и от глобалните партньори. На международно ниво ние се нуждаем от ясен сигнал от G-20, че до приключване на преговорите от Доха на СТО ще бъдат изпълнени ангажиментите им, поети през декември 2008 г.

През това време ние също се нуждаем от ясен ангажимент от членовете на СТО да се въздържат от въвеждане на нови протекционистични мерки. Ние настояваме за бързо приключване на амбициозните двустранни търговски споразумения на ЕС по преговорите с Корея, Индия, АСЕАН и Украйна. В същото време, Европа трябва да избегне вредните регулаторни различия със САЩ.

Европейският бизнес е убеден, че държавите-членки трябва да поддържат растежа и стимулиращите мерки за запазване на работните места. Г-н Вондра, вашата страна има трудната задача да гарантира, че ангажиментите, поети от Съвета на ЕС през декември 2008 г. и представляващи 1.5% от БВП, са действително приложени.

Изключителните обстоятелства, пред които сме изправени, оправдават използването на гъвкавост, позволена от Пакта за стабилност и растеж. Въпреки това, ние трябва да се пазим от нарастването на обществения дефицит и публичния дълг. Поради тази причина е важно да се гарантира, че възстановителните мерки са насочени към инвестиции и намаляване на разходите в подкрепа на структурните реформи.

Ускоряване на структурните реформи, също е от ключово значение за борбата на икономически спад. Както вече посочих, кризата ще приключи и ЕС трябва да бъде конкурентоспособен, когато това се случи. Държавите-членки носят колективна отговорност за решението, което ще се вземе в Съвета на ЕС. Комисията трябва да каже, когато националните планове за възстановяване не успеят да достигнат до обещаното, да не пренебрегнат структурните реформи или да подкопаят единния пазар.

Нека да се върна за кратко на последиците от кризата на пазара на труда, за които споменах преди малко. Икономическата ситуация се развива, но гъвкавия подход, който и работодатели и синдикати подкрепят все още остава в сила.

За да улесним изхода от кризата, ще трябва да обърнем специално внимание на три аспекта на гъвкавата сигурност. Гъвкавото работно време е добър начин за фирмите да запазят служителите си. Запазването на разходите за труд под контрол е важно, за да се избегне още по-висока безработица. Образованието и обучението също ще изиграе ключова роля, тъй-като следващ икономически подем ще бъде невъзможен, ако на компаниите им липсва достатъчно квалифицирани работна ръка.

Моите заключителни бележки са адресирани към срещата на G-20 в Лондон на 2 април. ЕС трябва да поеме водеща роля по пътя на примера и да убеди нашите международни партньори за ускоряването на балансирани реформи на пазара, на основата на принципите на прозрачност, по-добър контрол, управление на риска, международно сравними счетоводни и капитални изискуеми правила.

Докладът на "Larosière" за банковия надзор и регулиране води до разумни предложения, придвижва се към силен трансграничен контрол и намаляване на системни рискове във финансовия сектор.

BUSINESSEUROPE очаква страните от G-20 да демонстрират истинско желание за сътрудничество в борбата с дълбоката глобална икономическа рецесия. Има три ключови въпроси за европейски бизнес:

  • Възстановяване на достъпа до финансиране на дружества, на които е необходим кредит,
  • Осигуряване на по-добра координация на икономическите планове за стимулиране за нинвестирането в бъдещото нарастване, генериращо инфраструктура и политики,
  • Борба с протекционизма и предприемане на  конкретни действия за приключване на кръга Доха на СТО.

Можете да разчитате, че  BUSINESSEUROPE ще продължи да работи усилено за намирането на решения.

Благодаря Ви за вниманието.