Дата: 06.02.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 4221

Понастоящем възможностите на европейските граждани за достъп до електронните им здравни досиета в рамките на ЕС значително се различават в отделните държави. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва. Поради това днес Комисията отправя препоръки, които ще улеснят сигурния достъп през граница в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Където и да се намират, хората се нуждаят от сигурен и пълен онлайн достъп до собствените си здравни данни. Медицинските специалисти на свой ред се нуждаят от здравните досиета, за да оказват по-навременна помощ при по-добра информираност. Същевременно здравните ни системи се нуждаят от най-добрите ресурси, за да осигурят най-добрите персонализирани здравни грижи. Заедно ние трябва да засилим и развием сигурния обмен на електронни здравни досиета в рамките на ЕС. Това ще подобри живота на хората и ще помогне на новаторите, разработващи цифрови решения и медицинско обслужване от следващо поколение.

Комисар Витянис Андрюкайтис, който отговаря за здравеопазването и безопасността на храните, добави: Когато пътуваме или се преместваме в друга държава, много от нас искат да имат достъп до здравните си данни, за да ги покажат на местния общопрактикуващ лекар. Освен това възможността за сигурен обмен на медицинска информация с лекари в чужбина може не само значително да подобри качеството на здравното обслужване, което получаваме, но и да окаже положително въздействие върху бюджетите за здравеопазване. По-малко вероятно е да се наложи повторно извършване на скъпи медицински изследвания, като например образна диагностика или лабораторни изследвания.

Комисар Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество, допълни: Като част от усилията ни да предоставим на гражданите на ЕС достъп до сигурни и висококачествени цифрови услуги днешната инициатива ще помогне на пациентите да получават медицинска помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Предложената рамка на ЕС за обмен на електронни здравни досиета ще даде възможност на лекарите и на другите медицински специалисти да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ.

Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета. От 21 януари 2019 г. финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия.

С днешните препоръки се предлага държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие, а именно за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай.

В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани, например:

  • Ако при пътуването си в друга държава от ЕС дадено лице претърпи злополука, лекарите ще разполагат с незабавен достъп до информация за пациента (например до данни за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства). Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.
  • Подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в рамките на ЕС.
  • Подпомагане на научноизследователската дейност в областта на медицината с оглед на сериозните здравни предизвикателства, свързани с хроничните и невродегенеративните заболявания, посредством улеснения обмен на данни. Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните.
  • Оказване на подкрепа за ефективността и устойчивостта на здравните системи, например чрез споделяне на информация за актуални лабораторни или радиологични изследвания на пациента. По този начин няма да се налага дадена болница в друга държава членка отново да прави същите изследвания, като така ще се спести време и ще се намалят болничните разходи.

Следващи стъпки

С цел по-нататъшно развитие на този обмен на информация ще бъде проведен Съвместен процес за координация между Комисията и държавите членки. Това ще даде възможност за участие и принос от заинтересовани страни като представители от сектора, работещите в сферата на здравеопазването и представители на пациентите както на равнище ЕС, така и от отделните държави членки.

Съвместният процес за координация ще гарантира участието на всички съответни страни в разработването на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета (ЕЗД). В рамките на мрежата за електронно здравеопазване държавите членки ще изготвят практически насоки за изпълнение и за наблюдение на напредъка по изпълнението им.

Контекст

В приетото през април 2018 г. Съобщение относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар са очертани три области на действие:

 1) сигурен достъп на гражданите до здравни данни и споделянето им през граница;

 2) по-добри данни за насърчаване на научните изследвания, предотвратяването на заболявания и персонализираното здравеопазване и грижи;

 3) цифрови инструменти за предоставянето на по-широки правомощия на гражданите и за ориентирани към човека грижи.

 Освен Финландия, Естония, Люксембург и Чехия, се очаква още 18 държави да започнат да обменят обобщена здравна информация за пациентите и електронни рецепти до края на 2021 г. С подкрепата на програмата в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) много държави членки вече работят по инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване в рамките на мрежата за електронно здравеопазване. 

В препоръката се изразява подкрепа за допълнително разгръщане на този обмен от държавите членки. Тя обхваща обмена на обобщена здравна информация за пациентите, както и на електронни рецепти/електронно отпускане на лекарства, като предлага спецификации за допълнителни видове обмен, който на първо време ще обхване например резултати от лабораторни изследвания, резултати от образна диагностика и тяхното разчитане, както и епикризи. В препоръката се подчертава, че преминаването към оперативна съвместимост на системите за електронни здравни досиета в рамките на ЕС следва да върви ръка за ръка с осигуряването на защита на данните и сигурност съобразно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и да бъде в пълно съответствие с рамката в областта на киберсигурността.

Във връзка с това действие на ЕС се подготвя и преразглеждане на Решението за изпълнение, с което се предвиждат правила за учредяването, управлението и функционирането на мрежата от национални органи, отговарящи за електронното здравеопазване (2011/890/ЕС). Целта на решението е да се изясни функционирането на мрежата за електронно здравеопазване, по-специално по отношение на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване. Срокът на поканата за предоставяне на обратна връзка изтече днес. Комисията ще разгледа мненията на заинтересованите страни и ще обяви резултатите през следващите месеци.

За повече информация