Дата: 07.03.2019

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 5995

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване.

Целите на планарните промени са:

 • превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;
 • електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;
 • групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";
 • стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;
 • преминаване към комплексно административно обслужване.

Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона.

В периода 04 декември 2018 г. – 03.01.2019 г. беше открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени.

Обществените консултации са структурирани тематично, както следва:

 • 01. Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила
 • 02. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право
 • 03. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги
 • 04. Подобряване на бизнес средата и търговските отношения чрез усъвършенстване административното обслужване
 • 05. Усъвършенстване на административното обслужване при издаване на документи за гражданското състояние
 • 06. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление
 • 07. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката
 • 08. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането
 • 09. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването
 • 10. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на земеделието и горите
 • 11. Усъвършенстване на административното обслужване при инвестиционни инициативи
 • 12. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата
 • 13. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на местната власт
 • 14. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на образованието
 • 15. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда
 • 16. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на отбранителната политика
 • 17. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността
 • 18. Усъвършенстване на административното обслужване при реализиране на правото на собственост
 • 19. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на социалната политика
 • 20. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на съдебната власт
 • 21. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на транспорта и пощенските услуги
 • 22. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма, физическото възпитание и спорта
 • 23. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика
 • 24. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на храните

За всяка от консултациите е предвиден срок от 14 дни, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Консултациите в областите, в които промените са съществени, ще включват и други начини за консултиране освен онлайн обсъждането.

Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Инвестиционни инициативи".


Предложения могат да бъдат изпращани на имейл k.bozhanov@government.bg и на agency@strategma.bg

до 20 март 2019 г.