Дата: 15.03.2020

Източник: Международна фискална организация - IFA

Прочетено: 4444

ВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и обявеното Извънредно положение за овладяване на пандемията от COVID-19, с настоящето Сдружение „ИФА бранч България“ („ИФА“) изразява подкрепата си относно адресирано до Вас Искане от 03.10.2020 г., подадено от Института на професионалните счетоводители в България („ИПСБ“) и Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия („АССП“). С него се моли за отлагане на сроковете за подаване на периодичните справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС за месец февруари 2020 г. и на декларациите по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г., които изтичат съответно на 14 март и 31 март 2020 г.

От ИФА подкрепяме отправеното искане и бихме добавили предложение относно личните декларации. Обобщено, считаме, че е налице необходимост сроковете да бъдат удължени, както следва:

  • срокът за подаване на периодичните справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС за месец февруари 2020 г. да бъде удължен до 15 април 2020 г, а за всички следващи месеци до 25-то число на следващия;
  • срокът за подаване на декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. да бъде удължен до 30 юни 2020 г. Тъй като срокът е доста кратък предвид световната практика и ежегодно създава стрес за бизнеса, който в периода януари-март е концентриран върху изминалата календарна година, а не върху текущия си бизнес, може да се помисли удължаването да бъде с постоянен характер, а за тези които все пак се вместят в срока 31 март да бъде предвидено облекчение подобно на това в ЗДДФЛ.
  • срокът за подаване на лични декларации по ЗДДФЛ да бъде удължен до 30 юни 2020. Все пак да се запази стимула за ранно деклариране при подаване и внасяне на данъка до 31 март 2020.

При всяко данъчно облекчение би трябвало да се вземат предвид и последиците от гледна точка на държавна помощ. В случая обаче не можем да говорим за финансово предимство, а дори и косвено такова да бъде видяно, отлагане на общ срок за деклариране не би съдържало елемента „селективност“. Следователно подобно временно облекчение няма да попада в дефиницията за държавна помощ и да налага нотифициране на Европейската комисия, и е в правомощията на българската държава. Освен това, дори отлагането да представляваше таква, Европейската комисия вече обяви, че би насърчила държавна помощ за преодоляване на последиците от COVID-19.

Много държави на индивидуална база предприемат насърчителни мерки (по-долу изброяваме примерно облекченията като нарочно пропускаме многобройните неданъчни насърчителни мерки):

  • удължаване на сроковете за данъчни декларации
  • облекчение от дължимия личен данък
  • ускорена амортизация
  • отлагане на срокове за внасяне на данъци
  • възможност за разсрочване

Сред тези държави са Австралия, Малайзия, Тайван, Словения, Хонг Конг, Южна Корея, Япония. Заради по-късното разпространение „западният свят“ тепърва започва масово да обмисля и въвежда такива мерки, като се коментират отстъпки, пълни данъчни ваканции, отстъпка от плащания данък върху заплатите при запазване на работни места и плащане на осигуровки и т.н.

Подобни мерки не са истинско данъчно облекчение, а имат по-скоро компенсаторен характер за вреди, пропуснати ползи, дефектите на изолацията, ограниченото движение и стреса върху служителите. Напомняме, че за финансово-счетоводните отдели, както и за счетоводители, одитори и данъчни консултанти, март е най-силно натоварения месец. Последното в ситуация като днешната не помага за стимулиране на самоизолацията на хилядите заети в сектора.

Не на последно място, отлагане би ограничило дългосрочния ефект върху бизнеса и повишило конкурентоспособността му във времена, когато не са много възможностите за компенсиране на загубите. Подобна адекватна реакция и проява на гъвкавост би повишила имиджа на страната като приветлива дестинация за инвестиции, а не „агресивна данъчна юрисдикция“.

Предвид гореизложеното, апелираме за предприемане на действия за намаляване на административната тежест и цялостното преразглеждане на сроковете в данъчните закони. Молим също и да бъдат спрени всички действия и срокове по проверки и ревизии, инициирани от НАП. В момента се провеждат множество проверки на физически лица, като тези лица нямат ПИК за електронната система на НАП или електронни подписи. Следователно всички документи от тях следва да се подават на място в офисите на НАП, което е силно непрепоръчително с оглед създалата се обстановка в страната.

В този контекст, изразяваме искрени надежди сроковете да бъдат удължени. Подобен  минимален жест към бизнеса би бил огромно облекчение, би стимулирал фирмите да ограничат движението и присъствието на служителите си, както и бизнес срещите, с което и те ще могат да се включат в общата цел за ограничаване разпространението на вируса без притеснения от санкции.