Дата: 16.03.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 7119

Най-голямата европейска бизнес конфедерация - BusinessEurope, чийто член е БСК, призовава за отговорност, действие и солидарност.

Отговорност, действие и солидарност са необходими спешно за защита на бизнеса, обществото и нашата икономика

Европейското общество е изправено пред изключителното предизвикателство от избухването на COVID19. Нашите съчувствия са към семействата на тези, които вече са загубили близки и нашата благодарност е към работниците и бизнеса, които вече проявяват изключителна смелост и устойчивост, както за лечението на болни, така и за поддържане на жизненоважните блага и услуги, от които всички зависим.

Ясно е, че ние сме едва в началото на това предизвикателство. Защитата на нашето общество ще изисква изключителна отговорност, действия и солидарност от всички страни:

 • Отговорност на бизнеса, работници и граждани, за да гарантираме, че всичко което правим, помага за справяне с тази криза.
 • Действие, както за поддържане на същественото функциониране на нашата икономика в близко бъдеще, така и за гарантиране, че след като се обърне внимание на разпространението на вируса, ние поддържаме бизнес екосистемата, която е жизненоважна за пълното възстановяване на нашия съкровен европейски начин на живот.
 • Солидарност между бизнеса от всякакъв размер, между бизнеса и правителствата и между всички държави-членки на ЕС.

COVID19 ще има значително въздействие върху краткосрочния икономически ръст на ЕС

COVID19 безспорно ще има значително влияние върху растежа на ЕС през 2020 г. Докато размерът на краткосрочния спад на икономическата активност ще зависи ясно както от разпространението на вируса, така и от мерките, предприети за предотвратяване на разпространението на вирус. Вече е ясно от развитието на събитията през последните дни, че въздействието ще бъде значително, като има вероятност голям брой държави-членки да преживеят значителен, а в някои случаи и масивен, краткосрочен спад. Бизнесът вече наблюдава икономическото въздействие по два пътя:

 • Първо, вече наблюдаваме значително намаляване на икономическата активност чрез ограниченията за движение и контакти, установени в редица държави-членки. Въпреки че тези мерки очевидно ще имат огромно въздействие върху бизнеса, по-специално МСП, работещи в сектори, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, свободно време и търговия на дребно, вероятността от последващи въздействия върху други сектори не трябва да се пренебрегва.
 • Второ, в резултат на прекратяването на китайското производство, някои производители от ЕС вероятно ще се сблъскат с прекъсването на производството си поради недостиг на доставки. Разпространението на вируса в самия ЕС и потенциалното прекъсване на производствената дейност от затварянето на производствени обекти поради случаи на COVID-19 създават втори път, по който производството на ЕС може да бъде значително засегнато. В допълнение, блокирането на ключови трансевропейски транспортни маршрути вероятно ще задълбочи още повече прекъсванията на веригите за доставки.

Също така наблюдаваме значителна нестабилност на финансовите пазари, която има потенциал да се изостри, особено ефектите на търсенето, като спадащите финансови пазари намаляват както доверието на потребителите, така и на бизнеса, а от своя страна - потреблението и инвестициите.

Отговорност

Непосредствената цел на публичните органи трябва да бъде да се стремят да гарантират правилния баланс между опазването на общественото здраве чрез намаляване на разпространението на вируса и поддържане на жизненоважна икономическа активност. Това изисква всички икономически играчи, включително фирми, работници и потребители, да предприемат отговорни действия за намаляване на разпространението на вируса.

Действие

Много предприятия, особено МСП, вече са изправени или ще бъдат изправени пред тежък финансов натиск през следващите месеци. За да се подпомогне поддържането на доверие в бизнес общността, да се защити бизнес еко-системата и да се гарантира, че колкото се може повече компании ще преживеят настоящите трудности и ще бъдат в състояние да помогнат икономическото възстановяване при премахване на ограниченията, свързани с вируса, спешно изисква цялостен пакет от мерки.

 • Паричната политика трябва да остане подкрепяща и разчитаме на ЕЦБ, която работи заедно с институции като ЕИБ, да продължи да прилага подходящи мерки, докато ситуацията се развива. Това включва, по-специално, осигуряване на адекватна ликвидност на финансовата система, по-специално за осигуряване на адекватно кредитиране за предприятията. Целевите програми за дългосрочна рефинансиране (TLTRO) следва да бъдат разширени във времето и обхвата.
 • Финансовият регулатор и надзорните органи трябва да са готови да предоставят допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари, например тези за корпоративни и банкови облигации със специфични мерки, необходими за поддържане на достъпа до финансиране на реалната икономика, включително създаване на инструмент за мораториум за кредитополучатели, изправени пред предизвикателства, свързани с ликвидността, в резултат на ефектите от COVID-19 и отлагане, докато икономиката навлезе в по-стабилен период на въвеждането на всякакви предложения, които имат потенциал да намалят кредитирането на бизнеса, включително въвеждането на нови макропруденциални мерки, увеличаване на капитала, свързано с целевия преглед на вътрешните модели и финализиране на предложенията от Базел III.
 • Фискалната политика също трябва да бъде подкрепяща в светлината на извънредни, временни спадове на вътрешното търсене. Следователно на държавите-членки трябва да бъде разрешено временно да използват максималната гъвкавост, вградена в Пакта за стабилност и растеж, включително чрез разглеждане на възможното му временно суспендиране чрез използване на общата клауза за аварийно избягване. Подобна гъвкавост следва да се разшири и за страните, към които понастоящем са приложими изискванията за постигане на високи първични излишъци в рамките на споразуменията за наблюдение. Такива мерки вероятно ще включват широки мерки за подпомагане на потребителското търсене, увеличени разходи, свързани с вируса, по-специално около здравеопазването, както и директна подкрепа за бизнеса (посочена по-долу). За да се гарантира, че държавите-членки са в състояние да поемат такива разходи с увереност, е важно Комисията да предостави максимално възможна яснота по отношение на това как възнамерява да прилага дискретността, предвидена в Пакта за стабилност и растеж. Изключителните обстоятелства в някои държави-членки могат да наложат необходимостта Комисията и Съветът да обмислят да надхвърлят тези разпоредби, за да позволят амбициозен фискален стимул, координиран между държавите-членки и институциите на ЕС. В средносрочен план държавите-членки следва също да обмислят насърчаване на публичните инвестиции, включително планираните ремонти и поддръжка като средство за осигуряване на допълнителен стимул.
 • Изискват се конкретни мерки за подкрепа на компании с жизнеспособни дългосрочни бизнес модели, за да оцелеят в момента на спад. Съществува значителен риск за значителен брой компании, по-специално МСП, да изпитат проблеми с ликвидността и платежоспособността в резултат както на самия COVID-19, така и на отговорни действия, предприети за предотвратяване на разпространението на вируса (като временно затваряне на производствените помещения).

Държавите-членки трябва да продължат спешно да разработват и прилагат конкретни мерки за подкрепа на такива предприятия, примерите включват:

 • предоставяне на държавни гаранции за кредитни линии за бизнеса.
 • отлагане на данъчните плащания и осигурителните вноски и обмисляне на целеви намаления на ставките на ДДС.
 • предоставяне на финансова подкрепа на компаниите за работа в кратки срокове, било в резултат на необходимостта от затваряне на помещения, пряко засегнати от вируса, правителствените ограничения или в отговор на намаляващото търсене.
 • гъвкавост около схемите за осигуряване за безработица в подкрепа на бизнеса и работниците.
 • предоставяне на необходимата яснота относно клаузите за „непреодолима сила“. ЕС следва да насърчава държавите-членки да разгледат Covid-19 във връзка с други важни фактори (например забрани за пътуване, спиране на работа, принудително затваряне на магазини) като ситуация на непреодолима сила, засягаща договорните отношения.
 • Спиране на глобите на компаниите в резултат на забавено плащане или неизпълнение на държавни договори и по обществени поръчки.

Държавите-членки следва също така да ускорят прилагането на директивата за несъстоятелност на ЕС, за да помогнат жизнеспособните предприятия да преодолеят настоящите трудности.

На ниво Европейски съюз:

 • Комисията трябва да е готова за използване на 37 милиарда евро „Инвестиционна инициатива за реагиране в Корона“, насочена към подкрепа на системите за здравеопазване, МСП, пазарите на труда и уязвимите части на икономиката. Финансирането от ЕС трябва да доведе до действителна допълнителна подкрепа, достигаща до бизнеса и работниците в ЕС, извън тази, която вече са планирани от държавите-членки.
 • По-нататъшна незабавна подкрепа трябва да бъде осигурена чрез пренасочване на неразпределените структурни фондове за подкрепа на уязвимите предприятия, както и бързо активиране на фонд за солидарност на ЕС за извънредни ситуации в областта на здравеопазването, като ЕС също има съществена роля да координира и информира за предприетите действия в Държавите-членки. Сроковете, свързани с текущи и бъдещи безвъзмездни средства и договори, трябва да бъдат отложени и адаптирани, за да отговарят на нуждите на действителните и потенциалните участници.
 • Трябва да има гъвкавост при прилагането на правилата за държавните помощи, при условие, че това продължава да поддържа целта за осигуряване на равнопоставени условия за осъществяване на бизнеса в рамките на единния пазар.
 • Трябва да бъде изготвен европейски план за възстановяване, улеснен чрез бързо споразумение за нова многогодишна финансова рамка (МФР), намаляваща несигурността по отношение на финансирането от ЕС за инвестиции от 2021 г. Такъв план, който трябва да включва значителна роля за InvestEU, трябва да се обмисли за намаляване на националните проценти на съфинансиране, както и за отлагане на предложенията и срокове за докладване на съществуващите програми. Предвид изключителните обстоятелства може да се наложи и намаляване на националните проценти на съфинансиране за ограничен период.
 • Трябва да се разработи нов европейски план за електронно здравеопазване, включващ централизиран механизъм на равнище ЕС за наблюдение на цялата верига на стойността в сектора на здравеопазването.

Солидарност

Посрещането на предизвикателството на COVID-19 и гарантирането, че ще преминем през този труден период, както с ограничени човешки жертви, така и с предприятия, способни и готови бързо да възстановят нормалния си начин на живот, ще изисква от нас да използваме солидарността си в цяла Европа.

Солидарността е важна за защитата на здравето, бизнеса и европейското ни общество. Европейската бизнес общност призовава всички участници да действат с чувство за отговорност, за да се избегнат щети върху нашата бизнес еко-система, както и за функционирането на Европейския съюз.

Вътрешният пазар трябва да бъде защитен, като Комисията внимателно наблюдава всяко изкривяване на вътрешния пазар и възпира създаването на национални бариери, които не спазват принципа на солидарност и пропорционалност, както е установено в договорите. По-специално транспортирането на стоки в рамките на единния пазар, например с камиони, не трябва да бъде блокиран. Трябва да се осигури трансграничен достъп до критични услуги за производство и поддръжка на медицинско оборудване, а забраните за износ, въведени наскоро от държавите-членки за лични предпазни средства, медицинско оборудване и медицински изделия, трябва да бъдат спешно премахнати.

Тази солидарност трябва да обхваща цялата бизнес общност, между най-малкото МСП и най-голямата мултинационална компания, между бизнеса и правителствата, както и между държавите от нашия континент.

Също така призоваваме нашите основни търговски партньори да се стремят да поддържат основните глобални вериги за доставки в най-добра степен, като гарантират, че действията, които предприемат за намаляване на разпространението на вируса, са насочени и пропорционални, като избягват забраните за търговия и износ.

В този контекст приветстваме силния ангажимент, поет от институциите на ЕС за справяне с кризата, приветствайки изказванията, по-специално от:

 • Министрите на финансите на ЕС на 4 март по отношение на ангажимента си да дадат координиран отговор и да използват всички подходящи инструменти на политиката за постигане на силен, устойчив растеж и предпазване от по-нататъшното материализиране на рисковете от понижаване.
 • Председателят на Комисията фон дер Лайен от 10 март, „да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да гарантираме, че европейската икономика ще премине през тази буря“, допълнена с пакет от мерки, представен на 13 март за предоставяне на координиран европейски отговор за смекчаване социално-икономическото въздействие от COVID-19.
 • На 12 март ЕЦБ обяви, че планира временно да облекчи капиталовите изисквания за финансовия сектор, за да подкрепи кредитирането на реалната икономика, както и по-приспособимата парична политика чрез увеличаване на покупките на активи със 120 милиарда евро през 2020 г.

Европейската бизнес общност вярва, че Европа ще успее само ако работим заедно в дух на солидарност. Времето за общи действия е сега. Нуждаем се от смел и координиран подход.