Дата: 20.03.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3567

Бихме искали да ви информираме, че Европейската комисия публикува няколко документа, свързани с COVID-19 и свободното движение на стоки в единния пазар.

В съобщението от 13/3/2020 г. Комисията подчертава, че националните мерки, ограничаващи свободното движение на стоки, включително лични предпазни средства и медицински изделия, трябва да бъдат пропорционални и първо да бъдат оповестени на Комисията, която след това ще информира другите държави-членки. В документите има и кратко пояснение какво би означавало „пропорционално“ в контекста на пандемията.

Предвид макроикономическото и финансовото въздействие на COVID-19, отговорът на икономическата политика трябва да се приема смело и координирано, за да се постигнат следните цели:

  1. Да допринесе за спасяването на живота. Гарантиране на необходимите разходи за доставки и инвестиции за овладяване и лечение на пандемията.
  2. Трябва да се гарантира, че работещите в Европа (включително самостоятелно заетите лица) са защитени от загуба на доходи и че най-засегнатите компании (особено МСП) и сектори имат необходимата подкрепа и финансова ликвидност.
  3. Омекотяване на въздействието върху цялостната икономика с всички налични инструменти на ЕС и гъвкава рамка на ЕС за действията на държавите-членки, използвани докрай.

1. Осигуряване на солидарност в единния пазар:

1.1 Осигуряване на медицинско оборудване и стоки

От съществено значение е националните мерки да преследват основната цел за защита на здравето в дух на европейска солидарност и сътрудничество. Някои държави-членки вече са приели или подготвят национални мерки, засягащи износа на лични предпазни средства като защитни очила, маски за лице, ръкавици, хирургически гащеризон, лекарства и др. Тези мерки рискуват да попречат на такива основни стоки да достигнат до онези, които се нуждаят най-много от тях, по-специално здравните служители, екипите за интервенция на място и пациентите в засегнатите райони в цяла Европа. Те създават ефект на домино: държавите-членки предприемат мерки за смекчаване на въздействието на мерките, предприети от други държави-членки.

Комисията предприема всички необходими стъпки, за да осигури адекватно снабдяване със защитно оборудване в целия ЕС.

Препоръката относно процедурите за оценка на съответствието и надзор на пазара в контекста на заплахата COVID-19, публикувана на 16/3/2020 г., цели да осигури сигурна и навременна доставка на лични предпазни средства и медицински изделия. От нотифицираните органи се иска да даде приоритет на личните предпазни средства; органите за надзор на пазара могат да разрешат временно пускане на пазара на лични предпазни средства и медицински изделия без маркировка СЕ в очакване на процедурата за оценка на съответствието, при условие че се поддържат нивата на здраве и безопасност.

1.2 Транспорт

Сухопътните вериги за доставки са силно засегнати от въвеждането на забрана за влизане по сухопътните граници или ограниченията за водачите на достъп до определени държави-членки. Това се отразява на всички стоки, но по-специално върху доставките на критични материали и бързоразвалящите се стоки, и тъй като по-голямата част от компаниите в сектора са МСП, тези въздействия са незабавни и тежки. Независимо от начина на транспорт, Комисията работи с държавите-членки по начини за осигуряване на икономическа приемственост, гарантиране на потока на стоки и веригата на доставки, осигуряване на основни пътувания, както и функционирането на вътрешния пазар и безопасността на транспорта.

В Насоките за управление на границите от 16/3/2020 г. Комисията разглежда детайлно всички мерки за граничен контрол в рамките на единния пазар, като подчертава, че следва да се запазват непрекъснатостта на веригите за доставки. Ограниченията, наложени от държавите-членки по отношение на превоза на стоки, трябва да бъдат прозрачни, надлежно мотивирани, пропорционални, уместни, специфични спрямо вида на стоката и недискриминационни. Не трябва да се налагат допълнителни сертификати за стоки, които законно се движат в единния пазар.

1.3 Туризъм

Натискът върху туристическата индустрия в ЕС е безпрецедентен. Той се сблъсква със значително намаляване на международните пристигания (масови анулирания и спад на резервации, например от американски, китайски, японски и южнокорейски пътници). Това се влияе и от забавянето на пътуванията вътре в ЕС и на вътрешния пазар, по-специално поради нарастващото нежелание на гражданите на ЕС да пътуват и националните и / или регионалните мерки за безопасност. МСП в сектора са особено засегнати от това общо намаляване на туризма и бизнес пътуванията.

Комисията поддържа връзка с държавите-членки, международните органи и ключовите професионални асоциации на ЕС, за да наблюдава ситуацията и да координира мерките за подкрепа.

2. МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕВРОБЮДЖАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

2.1. МЕРКИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: ПОДКРЕПА НА ФИРМИ, СЕКТОРИ И РЕГИОНИ

За да се улесни незабавното облекчаване на тежко засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да ги подкрепи с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално ниво. 1 милиард евро ще бъдат предоставени от бюджета на ЕС като гаранция на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през следващите седмици, за да подпомогне приблизително 8 милиарда евро финансиране на оборотен капитал и да помогне на поне 100 000 европейски МСП. Подкрепата ще бъде насочена чрез съществуващите инструменти на програмите на ЕИФ, които подпомагат инвестициите.

По-специално, гаранциите за заем по COSME - програмата на ЕС за конкурентоспособността на малките и средни предприятия - ще бъдат засилени, заедно с гаранциите InnovFin за МСП по програма „Хоризонт 2020“, така че банките да предлагат достъп до мостово финансиране на микропредприятията , МСП и mid caps. Тези инструменти ще бъдат засилени със 750 милиона евро чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) през следващите седмици. Освен това се предвиждат „кредитните ваканции“ (credit holidays), които позволяват забавяне на изплащането на заеми; те ще бъдат прилагани за засегнатите компании посредством същите инструменти, като облекчават напрежението върху техните финанси.

2.2. НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА

Необходими са специфични мерки за облекчаване на въздействието върху заетостта за хората и най-тежко засегнатите сектори, когато производството е прекъснато, или се наблюдава спад на продажбите. Трябва да защитим служителите от безработица и загубата на доходи, когато това е възможно, тъй като те не трябва да стават жертва на ситуацията.

ЕС е готов да подкрепи държавите-членки с цел облекчаване на въздействието върху работниците. Той вече им помага да предотвратят и да се справят с безработицата чрез структурните фондове на ЕС, включително Европейския социален фонд, и новата инициатива за реагиране на коронавирус, който следва по-долу. Освен това Комисията ще ускори подготовката на законодателното си предложение за европейска схема за презастраховане при безработица. Тази инициатива цели да подкрепи работещите и да защити тези, които са загубили работата си в случай на големи сътресения, както и да намали натиска върху националните публични финанси, като по този начин укрепва социалното измерение на Европа и увеличава нейното сближаване.

2.3. ИНИЦИАТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ОТГОВОРНОСТ НА КОРОНАВИРУС

С предложената днес „Коронавирусна инвестиционна инициатива“ (CRII) Комисията предлага да насочи 37 милиарда евро в рамките на кохезионната политика заради обявената пандемия на COVID-19 и да го приложи изцяло през 2020 г. чрез изключителни и ускорени процедури. За тази цел, Комисията предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска възстановяване на неизразходваното предварително финансиране за европейските структурни и инвестиционни фондове, които понастоящем се държат от държавите-членки. Това възлиза на около 8 милиарда EUR от бюджета на ЕС, който държавите-членки ще могат да използват за допълване на 29 милиарда EUR от структурното финансиране в целия ЕС. Това ефективно ще увеличи размера на инвестициите през 2020 г. Освен това до 28 милиарда евро от все още неразпределени структурни фондове от съществуващите национални пакети, включително национални вноски, следва да бъдат напълно допустими за борба с кризата, като по този начин ще осигурят на държавите-членки необходимите източници на финансиране. Комисията ще създаде работна група на най-високо ниво, за да работи с държавите-членки, за да гарантира, че на тази основа могат да бъдат предприети действия в рамките на седмици.