Дата: 15.07.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3516

БСК завява следните позиции представени многократно на досегашното правителство и компетентни органи:

 

  • Необходимо е спешно стартиране от страна на новото правителство на преговори за продажба на емисионни права по Протокола от Киото (т.н. AAU).

 

  • Интензивния ход на сключване на такива междуправителствени сделки, трансформира съответния договорености в „пазара на купувача” и намалява възможността за реализация на по-значими обеми на приемливи за българската страна цени.

 

Постигането на споразумение в Копенхаген при неизвестни параметри и условия може потенциално да блокира или ограничи възможността за реализация на общ излишък между 100 и 150 млн т СО2 в зависимост от решението за блокиране на необходимите национални резерви.

 

 

  • Следва да се предприемат всички необходими мерки за недопускане суспендирането на правото на страни по Анекс І на Протокола от Киото, вкл. България да покриват задължения за намаляване на парниковите газове след 2013г., за сметка на излишъци, реализирани през периода 2008-2012 (т.н. ”банкиране” на предписани емисионни единици (AAU) по чл. 3, т.13 на Протокола).

 

 

Виж СТАНОВИЩА по темата