Дата: 24.11.2020

Източник: Investor.bg

Прочетено: 817

Фондът на фондовете облекчи условията за бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията с публичен ресурс от почти 24 млн. лв.

За да се преодолеят последствията от кризата с COVID-19 за период от девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка, от Фонд мениджъра на финансови инструменти в България ще прилагат допълнителни облекчения. Фирмите ще ползват гратисен период за главницата и/или лихвата по кредита до три години, ще ползват малки заеми до 5 хил. лева, ще отпадне изискването кандидатът за кредит да не е разпределял печалба.

Микрокредитите, финансирани със средства от Фонда, ще се отпускат при още по-облекчени условия, отколкото досега. Целта е те да станат достъпни за по-широк кръг крайни получатели и да се улесни процесът на кандидатстване за тях. Промяната е поредна стъпка на Фонда за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията от COVID-19.

Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лева, осигурени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, съобщиха от Фонда на фондовете.

Средствата стигат до предприятията чрез три финансови посредника – „СИС Кредит“, „Микрофонд“ и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Фондът вече подписа анекси към споразуменията с всички тях, с които подобрява условията по заемите.

С анексите се разширява обхватът на кредитополучателите – финансиране вече могат да получат фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от пет години. Досега условието беше кандидатите да имат по-малко от три приключени финансови години.

Облекчават се административните изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи, финансирани чрез кредит по финансовия инструмент.

Микрокредитите със споделен риск подкрепят създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подпомагат също фирми, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над шест месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания.

Кредитите са в размер до 48 895 лв., а срокът за тяхното погасяване е до десет години. Те се отпускат за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице. С тях могат да се покриват и други разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача.