11.12.2020

В изпълнение на проект SWAN "БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ" е разработен доклад за идентифициране на възможни правни пречки и/или затруднения пред бизнеса за прилагане в производствената им дейност на различни опции на вериги за повторна употреба на отпадъците, включително при транснационално сътрудничество между стопанските субекти с цел да се очертаят проблемите и да се предложат насоки за промяната на законодателството в областта. Едни от най-съществените идентифицирани проблеми са свързани със страничните продукти и критериите за край на отпадъка. Разработването на единни критерии на европейско ниво, за страничните продукти и края на отпадъка, съществено би улеснило и стимулирало промишлената симбиоза между стопански субекти, установени в различни държави членки. Без единни европейски критерии е възможно да възникне колизия между националните правни уредби и това да възпрепятства промишлената симбиоза между оператори от различни държави членки.

Политиките за управление на битовите отпадъци са другият идентифициран проблем, както на ниво Европейска комисия, така и в България. Битовите отпадъци представляват около 7 – 10 % от общия обем на отпадъците, образувани в Европейския съюз. Ръководен принцип на европейската политика на управлението на отпадъците, в т.ч. на битовите отпадъци, е принципът "замърсителят плаща". Съгласно този принцип, разходите за управление на отпадъците се понасят от първоначалния причинител на отпадъците, от настоящите или предишните притежатели на отпадъците. Отчетността за управлението на отпадъците е важна част от новите изисквания на ЕС, но към днешна дата в България продължава използването основно на хартиен носител, което поражда рискове от грешки и неточност на събираната информация за отпадъци и дейности с отпадъци. Въвеждането на Националната информационна система "Отпадъци" среща затруднения от технически и друг характер и не е сигурно кога ще влезе в сила и какъв ще бъде нейният обхват. Създаването на стимули за насърчаване на повторната употреба е от изключително важно значение. Разработчиците на доклада препоръчват да се проведат консултации с бизнеса, гражданите и нестопанските организации и да се разработи пакет от конкретни мерки за създаване на стимули за насърчаване на повторната употреба и управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците.

Дата: 11.12.2020

Източник: БНР - Стара Загора

Прочетено: 2336