05.07.2022

Днес Европейският парламент окончателно гласува Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) след постигнатото споразумение между Парламента и Съвета, съответно на 23 април и 24 март. Докато DSA има за цел да хармонизира правилата, за да създаде по-безопасна, по-предсказуема и надеждна онлайн среда, DMA се стреми да насърчи конкуренцията в цифровия сектор чрез ограничаване на пазарната мощ и нечестните практики на големите цифрови платформи, действащи като „пазачи“.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви: „Подкрепихме намеренията както на DMA, така и на DSA и ЕС направи смела стъпка към честна конкуренция и повече безопасност в цифровия сектор. Въпреки това основното предизвикателство сега е прилагането и действителното въздействие на тези закони. Докато по време на преговорите светлината на прожекторите беше върху големите технологии, този пакет засяга дигиталната икономика навсякъде. Конкурентоспособността на нашите дигитални играчи е заложена на карта. Следователно осигуряването на съответствие трябва да върви ръка за ръка с нуждите и възможностите, които предстоят пред по-малките предприятия, така че те да станат дигиталните лидери на следващите десетилетия.“

Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) определя ясно задълженията на доставчиците на цифрови услуги, като например социалните медии или онлайн магазини, във връзка с борбата с разпространението на нелегално съдържание, с онлайн дезинформацията и други рискове за обществото и гражданите. Тези изисквания са пропорционални на размера и рисковете, които платформите могат да създадат за обществото.

Новите задължения включват:

  • Нови мерки за борба с незаконното онлайн съдържание и задължения за платформите да реагират бързо, като същевременно се зачитат основните права, включително свободата на изразяване на мнение и защитата на данните;
  • Засилване на проследимостта и проверките на търговците на пазарните платформи онлайн, за да се гарантира безопасността на продуктите и услугите, включително усилия за извършване на проверки на случаен принцип за повторна повява на незаконното съдържание;
  • По-голяма прозрачност и отчетност на платформите, например чрез предоставяне на ясна информация относно модерирането на съдържание или използването на алгоритми за препоръчване на съдържание (т.нар. системи за препоръчване - recommender systems); потребителите ще могат да оспорват решения за модериране на съдържание;
  • Забрани на подвеждащи практики и определени видове целеви реклами, като например рекламите, насочени към деца, и рекламите въз основа на чувствителни данни. Ще бъдат забранени и така наречените „тъмни модели“ (dark patterns) и подвеждащи практики, насочени към манипулиране на избора на потребителите.

За много големите онлайн платформи и търсачки (с 45 милиона или повече потребители месечно), при които рисковете са най-високи, са предвидени по-строги задължения. Те включват задължения за предотвратяване на системни рискове (като например разпространение на незаконно съдържание, засягане на основни права, нарушения на изборния процес, насилие, основано на пола или рискове за психичното здраве). Много големите платформи и търсачки подлежат и на независими одити. Те също така ще трябва да предоставят на потребителите възможността да не получават препоръки въз основа на профилиране. Много големите платформи и търсачки също така ще трябва да улеснят достъпа до своите данни и алгоритми за властите и доказаните изследователи.

Какво могат и какво не могат да правят пазачите на информационния вход? 

Законодателният акт за цифровите пазари (DMA) определя задълженията на големите онлайн платформи, действащи като „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers, платформи, които трудно могат да бъдат избегнати от потребителите поради господстващо им онлайн положение) на цифровия пазар, за да се осигури по-справедлива бизнес среда и повече услуги за потребителите.

С цел предотвратяване на нелоялните търговски практики, лицата, определени за „пазачи на информационния вход“, ще трябва:

  • да осигурят оперативна съвместимост на своите услуги с трети страни, което означава, че по-малките платформи ще могат да поискат платформите за съобщения с господстващо положение да позволяват на потребителите да обменят съобщения, да изпращат гласови съобщения или файлове между различни приложения за съобщения. Това ще даде на потребителите по-голям избор и ще се избегне т.нар. „ефект на заключване“, когато те са ограничени до едно приложение или платформа;
  • да позволят на бизнес ползвателите да имат достъп до данните, които генерират в платформата на пазача на информационния вход, да популяризират собствените си оферти и да сключват договори със своите клиенти извън платформата на пазача на информационния вход.

Пазачите на информационния вход вече няма да могат:

  • да класират собствените си услуги или продукти по-благоприятно в сравнение с други трети страни на своите платформи;
  • да пречат на потребителите да деинсталират лесно всеки предварително зареден софтуер или приложения или да използват приложения на трети страни и магазини за приложения;
  • да обработват личните данни на потребителите за целева реклама, освен при изрично дадено съгласие. 

Санкции

За да се гарантира, че новите правила на Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) се прилагат правилно и в съответствие с динамичния цифров сектор, Комисията може да извършва проучвания на пазара. Ако пазачът на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да наложи глоби в размер до 10% от общия му оборот в световен мащаб през предходната финансова година или до 20% в случай на повторно неспазване.

Следващи стъпки 

След като бъдат официално приети от Съвета през юли (DMA) и през септември (DSA), и двата акта ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила двадесет дни след публикуването им.

Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) ще се прилага пряко в целия ЕС – петнадесет месеца след влизането му в сила или от 1 януари 2024 г. (което от двете настъпи по-късно). Що се отнася до задълженията за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, DSA ще се прилага по-рано — четири месеца след като те са били определени като такива от Комисията.

Законодателният акт за цифровите пазари (DMA) ще започне да се прилага шест месеца след влизането му в сила. Пазачите на информационния вход ще разполагат с максимум шест месеца, след като бъдат определени като такива, за да се съобразят с новите си задължения.

Дата: 05.07.2022

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 1329