17.11.2023

През третото тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица е 4.0%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 година, съобщава НСИ.[1]

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 71.5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 36.0 хил., или 3.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през третото тримесечие на 2023 г. са 125.0 хил., от които  69.9 хил. (55.9%) са мъже и 55.1 хил. (44.1%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица се увеличава с 14.0 хил., или с 12.6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта и достига 4.0%, съответно 4.3% за мъжете и 3.8% за жените.

От всички безработни лица 17.1% са с висше образование, 49.6% - със средно, и 33.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.1% за висше образование, 3.6% за средно образование и 12.0% за основно и по-ниско образование. 

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 66.3 хил. лица, или 53.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.1%,  съответно 2.2% при мъжете и 2.1% при жените.

От общия брой на безработните лица 17.7 хил., или 14.1%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 8.3% (9.0% при мъжете и 7.4% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените.

Заетост

Общият брой на заетите лица през третото тримесечие на 2023 г. е 2 964.7 хил., от които 1 566.8 хил. мъже и 1 397.9 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1.2%, в по-голяма степен при мъжете, за които намалението е с 1.9%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.9%, като при мъжете той е 60.0%, а при жените - 48.4%.

През третото тримесечие на 2023 г. в сектора на услугите работят 1 909.2 хил. души, или 64.4% от заетите, в индустрията - 870.6 хил. (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство -            184.9 хил. (6.2%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.1% (120.9 хил.) са работодатели, 6.7% (197.2 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.9% (2 635.2 хил.) - наети лица, и 0.4% (11.4 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 040.0 хил. (77.4%) работят в частния сектор, а 595.2 хил. (22.6%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 100.2 хил., или 3.8% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 851.9 хил. (1 499.9 хил. мъже и 1 352.0 хил. жени), а коефициентът на заетост е 71.5% (74.4% за мъжете и 68.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.2% (41.7% за мъжете и 34.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.1%, съответно 80.4% за мъжете и 73.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е с 0.3 пункта по-нисък.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 627.1 хил., или 70.3% от населението в същата възрастова група (74.2% от мъжете и 66.6% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 0.4 процентни пункта. 

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 2 413.8 хил., от които 976.6 хил. (40.5%) са мъже и 1 437.2 хил. (59.5%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 014.3 хил. (447.5 хил. мъже и 566.8 хил. жени) и представляват 25.4% от населението в същата възрастова група (22.2% от мъжете и 28.7% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.7% са неактивни поради участие в образование или обучение.

***

[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за третото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

Дата: 17.11.2023

Източник: НСИ

Прочетено: 198