13.03.2006

СГС се произнесе по жалбата на БСК за такса „смет”

13.03.2006

Софийски градски съд отмени чл. 10а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община. С отменения текст се въвеждаше разграничение при определяне на такса “битови отпадъци” за граждани и предприятия, въз основа на което СОС ежегодно  определя по-високи по  размер пропорционални такси за търговските дружества.

Делото (№.1158/05г.) беше образувано по жалба на БСК в края на миналата година срещу текстове от Наредбата, които въвеждат диференциран подход за физически и юридически лица при определяне на таксите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане чистотата на териториите. Съдът прие аргументите на камарата, че таксата е цена на услуга, която не зависи от вида на ползвателите

Дата: 13.03.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4113