18.02.2010

 

На среща между ръководствата на Българската стопанска камара и Националното сдружение на общините в Република България бяха обсъдени предложените от БСК промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка с определянето и заплащането на таксата за битови отпадъци (ТБО).


В срещата взеха участие Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Сава Попов - експерт „Местни финанси” в НСОРБ, Божидар Данев - председател на БСК, Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, и Илия Левков - председател на Стопанска камара - Благоевград.


От страна на БСК бяха поставени проблеми на предприятията във връзка с ТБО, вкл.:

 

  • липса на връзка между основата, ставките и количеството генерирани и третирани отпадъци;
  • дискриминация на бизнеса спрямо гражданите при определяне на ставките от общините (достигаща над 7 пъти по-високи ставки в някои от големите общини).

 


Представена бе информация от над 130 фирми, показваща различия в дължимите суми от 10.00 лв до над 30 хил. лв. на заето лице, респективно - над 3 хил. лв. на тон третирани БО. В някои от общините над 50-70% от разходите за събиране и третиране на БО се покриват от едно от водещите предприятия с персонал под 1-2% от жителите на общината. В тази връзка налице е силна демотивация на инвеститори в капиталоемки производства и дейности в условията на действаща икономическа криза. Представителите на БСК предоставиха информация за практиката на начисляване на ТБО в страни-членки на ЕС, при които е налице обвързване с количеството отпадъци.


В хода на разговора НСОРБ и БСК изразиха подкрепа за необходимостта от предприемане на спешни законодателни промени, обезпечаващи финансовата децентрализация и самофинансиране на общините, особено като се отчита действащата икономическа криза. В тази връзка бе решено да бъдат проучени възможностите за преотстъпване на част от приходите по ЗОДФЛ, ЗКПО или ДДС на общинските бюджети, като се отчита броят на заетите по месторабота.


По отношение на промените на ЗМДТ и ТБО НСОРБ и БСК считат за необходимо възприемането на следните решения:


1. Въвеждане на основа и ред за определяне на ТБО, отчитащи компонентите на необходимите разходи в т.ч.:

  • текущи разходи за събиране и третиране на БО;
  • инвестиционни разходи за възстановяване, въвеждане на технологии за пълно оползотворяване и закриване на инсталациите за третиране на БО;


2.      ТБО следва да бъде обвързана пряко с генерираните количества БО, като се отчита опита на страните-членки на ЕС;


3.      Въвеждане на отделна такса за почистване на местата за обществено ползване, обвързана с броя на заетите и населението в съответните общини.

 

 


Бяха съгласувани съвместни действия за спешни законови промени, отчитащи интересите на гражданите и бизнеса, както и необходимостта от осигуряване на финансова децентрализация и самоиздръжка на общините.  

 

Дата: 18.02.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4357