19.02.2004

Консултантско бюро в помощ на бизнеса по въпросите на защитата на конкуренцията се открива в Българската стопанска камара. Председателите на БСК и КЗК подписаха Споразумение за сътрудничество на 19 февруари 2004 г.

На 19 февруари 2004 г., в БСК беше подписано Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Българската стопанска камара и Комисията за защита на конкуренцията. Двете институции ще си сътрудничат в популяризиране на правилата за лоялна конкуренция, защита на свободната стопанска инициатива и интересите на българския бизнес. Подпис под документа сложиха председателите на БСК – Божидар Данев, и на КЗК – Петко Николов.

Споразумението предвижда:

 •  

   

  • обмен на информация, документация и консултации в областите на компетенции на двете страни;
  • създаване на работни групи с представители на двете страни за осъществяването на съвместни инициативи, включително и при разработването на нови нормативни актове;
  • съвместно организиране на семинари, работни срещи, осъществяване на съвместни проекти или други форми на съвместни действия.

    

Нормалната конкурентна среда е основен механизъм за развитието на пазарната икономика. В България от няколко години действа Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК), който след последните си изменения в значителна степен е съобразен с acquies на ЕС. Неговите норми, обаче, са все още слабо познати на предприемачите. Това създава опасност от нарушения, за които санкциите са едни от най-високите в страната - между 5000 и 300 000 лева. От друга страна участниците на пазара, които страдат от нелоялно поведение или злоупотреба с господстващо положение, често са в икономическа зависимост от нарушителя и се въздържат да сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

В ЗЗК се съдържат норми, които дават право на неправителствените организации да сигнализират КЗК за нарушения. Комисията е задължена да изисква от сдруженията на предприемачите писмени становища и мнения, когато прави разследвания.

"Очакваме партньорството с КЗК да ни позволи да осигурим реална помощ на бизнеса при разясняване нормите на конкурентното право, начините на защита при нарушени интереси, а оттам - ефективна конкурентна среда за българския бизнес", заяви председателят на БСК Божидар Данев след подписването на Споразумението. Той съобщи, че в БСК се открива консултантско бюро в помощ на бизнеса по въпросите на защитата на конкуренцията. Чрез регионалните и браншовите организации, членуващи в БСК ще бъде създадена мрежа за граждански контрол, чрез която ще се извършват наблюдения на пазара и при установяване на закононарушения ще бъде сезирана КЗК.

"Разчитаме да получаваме от БСК информация и апелираме към фирмите да ни сезират навреме в случаи на нелоялно пазарно поведение", заяви председателят на КЗК Петко Николов. Той пое ангажимент да съдейства, съобразно компетенциите и възможностите на управляваната от него институция, за ефективното функциониране на консултантското бюро в помощ на бизнеса по въпросите на защитата на конкуренцията.

Председателят на БСК подчерта, че България е единствената страна в Европа, която има два вида цени (за бизнеса и за гражданите) за едни и същи услуги (телефон, вода, ел.енергия, такса за битови отпадъци и др.). Причината е в монополното положение или в недостатъчно прецизната нормативна уредба по отношение образуването на тези цени.

Друг лош прецедент, пряко засягащ свободната конкуренция, е практиката огромна част от обществените поръчки да бъдат възлагани на свързани с възложителя лица, допълни г-н Данев. Българската стопанска камара многократно е изразявала категоричната си позиция, че една от задължителните промени в Закона за обществените поръчки следва да бъде въвеждането на забрана за участие в конкурси за обществени поръчки на лица, свързани с възложителя.

За допълнителна информация: Наталия Събева - Главен юрисконсулт на БСК - 987 22 64, 932 09 27, Natali@bia-bg.com

Дата: 19.02.2004

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3818