10.02.2011

БСК предлага алтернативни варианти за изпълнение на задълженията по закриването и следексплоатационните грижи за депата за отпадъци.

Проектът е предложен за дискусия на операторите и собствениците на депа за отпадъци у нас

БСК предлага за собствениците или операторите на депата за отпадъци у нас, които обезвреждат отпадъци чрез депониране, да осигуряват необходимите средства за изпълнение на своите дейностите по закриване и следексплоатационни грижи за площадката по допълнителни от описаните в ЗУО начини. Те са: застрахователна полица, банкова гаранция, ипотека върху недвижими имоти и/или вещни права върху тях, както и чрез  залог върху вземания, движими вещи или ценни книжа.

Ситуацията към момента

Въведените месечни отчисления, които съществуват в момента в ЗУО, създават изключително високи, непоносими финансови тежести за задължените предприятия. Месечните задължения възлизат на десетки милиони лева в годишен аспект, респективно - стотици милиона лева за очаквания срок на експлоатация и последваща поддръжка на депата. Средствата се депозират по безлихвени сметки на РИОСВ за десетки години, което натоварва недопустимо себестойността на произвежданата продукция. Износът става неконкурентоспособен, особено в случаите, при които цените се определят на представителни борсови пазари. Ограничава се експортът и реализацията на бъдещи инвестиции.

Показателна е и оценката, че в нито една страна-членка на ЕС не действат толкова тежки финансови обезпечаващи механизми при управлението на промишлените и опасни отпадъци. Допълнително следва да се отчете обстоятелството, че предприятията-собственици на съоръжения за депониране на опасни и производствени отпадъци са задължени да амортизират стойността на съответните дълготрайни материални активи с цел поемане на съответните разходи за закриване и последваща поддръжка на депата.

Предложението на БСК и ползите за бизнеса от него

Представеният законопроект предлага да бъдат възприети алтернативни способи за финансово обезпечаване и гаранции, прилагани от други страни-членки на ЕС - Германия, Испания и т.н. По-конкретно, възприема се подходът, регламентиран в Глава трета на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., и последващи изменения), в т.ч. банкова гаранция, застрахователна полица, пазарно оценени ипотека върху недвижимо имущество, залог на ценни книги и други активи, собственост на оператора, международна /колективна/ застраховка и други.

В тази връзка, необходимо е незабавно да бъдат внесени предлаганите промени между първо и второ четене в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗУО (Разпореждане на Председателя на Народното събрание,  № 150-01-14 / 17.01.2011г.).

С пълния текст на законопроекта, разработен от БСК, можете да се запознаете ТУК.

Дата: 10.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3545