11.02.2011

БСК подготви проект за изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците, който депозира на вниманието на министрите на околната среда и водите - Нона Караджова, и на финансите - Симеон Дянков, както и до председателя на парламентарната Комисия по околната среда и водите Искра Михайлова.

В мотивите към проектозакона се изтъква, че въведените с последните промени на ЗУО месечни отчисления обезпечаване закриването и последващата поддръжка на съоръженията за депониране на производствени и опасни отпадъци създават изключително високи, непоносими финансови тежести за задължените предприятия.

В мотивите се казва още:

"Регламентираните месечни отчисления възлизат на десетки милиони лева в годишен аспект, респективно - стотици милиона лева за очаквания срок на експлоатация и последваща поддръжка на съществуващите депа. Средствата се депозират по безлихвени сметки на РИОСВ за десетки години, което натоварва недопустимо себестойността на произвежданата продукция. Износът става неконкурентоспособен, особено в случаите, при които цените се определят на представителни борсови пазари. Значително ще бъдат ограничени бъдещи инвестиции в добивната, преработващата и енергийна индустрии.

Показателна е и оценката, че в нито една страна-членка на ЕС не действат толкова тежки финансови обезпечителни механизми при управлението на промишлени и опасни отпадъци.

Допълнително следва да се отчете обстоятелството, че предприятията, оператори на съоръжения за депониране на опасни и производствени отпадъци, са задължени да амортизират стойността на съответните дълготрайни материални активи с цел поемане на съответните разходи за закриване и последваща поддръжка на депата.

Представеният законопроект предлага да бъдат възприети алтернативни способи за финансово обезпечаване и гаранции, прилагани от други страни-членки на ЕС - Германия, Испания и други. По-конкретно, възприема се подходът, регламентиран в Глава трета на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., и последващи изменения), в т.ч. банкова гаранция, застрахователна полица, пазарно оценени ипотека върху недвижимо имущество, залог на ценни книги и други активи, собственост на оператора, международна /колективна/ застраховка и други.

В тази връзка, необходимо е незабавно да бъдат внесени предлаганите промени между първо и второ четене в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗУО (Разпореждане на Председателя на Народното събрание,  № 150-01-14 / 17.01.2011г.).

***

С пълния текст на законопроекта на БСК можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

Дата: 11.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3879