Дата: 08.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3229

Президентът на Р България Георги Първанов да наложи вето върху приетите на 30 март изменения и допълнения в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това поискаха с официално писмо (вж. прикачения по-долу файл) до г-н Първанов Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска браншова камара „Феникс ресурс" и Синдикална федерация „Металици" към КНСБ.

Национално представителните работодателски и синдикални организации от металургичната индустрия и сектора за рециклиране и оползотворяване на отпадъци изразяват тревога от приетите промени, тъй като те застрашават дейността на огромен брой фирми, респективно - могат да доведат до намаляване на работните места и цялостно влошаване на състоянието на тези сектори на икономиката.

Припомняме, че с последните нормативни промени беше въведено изискването площадките за събиране и рециклиране на отпадъци да бъдат разполагани само в населени места с влезли в сила общи устройствени планове (ОУП). По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обаче, едва в 33% от населените места у нас има приети и действащи общи устройствени планове, което означава, че две-трети от територията на страната ще остане необхваната от дейности за събиране и третиране на отпадъци с последващо рециклиране. Поправката в ЗУО бе приета без информиране и съгласуване със заинтересованите страни и не беше анализирано очакваното отражение и обществен ефект, включително социалната цена на тази мярка. Освен това, с приетата промяна страната ни ще бъде поставена и пред невъзможност да изпълнява преките си ангажименти като член на ЕС, заложени в националното законодателство и в Европейската рамкова директива за отпадъците, а това може да доведе до съответните европейски санкции за България. Друг немаловажен ефект от новата мярка е, че ще бъде засегнато ресурсното осигуряване на металургичната индустрия, която е основен износител и е с положително външнотърговско салдо от около 2 млрд.лв. Очакваното затваряне на вече изградени в пълно съответствие с нормите площадки ще доведе до забавяне и оскъпяване на дейностите по транспортиране и усвояване на металните отпадъци.

В писмото до държавния глава се казва:

Настояваме категорично за упражняване на правото на Президента на Република България по чл. 101, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 3 на Конституцията на Р. България  за връщане в Народното събрание на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (№ 102-01-4), приет от НС на 30.03.2011 г., за ново обсъждане. В рамките на последваща процедура, със съдействието на Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите следва да бъдат внесени промени за елиминиране закриването на работещи площадки за дейности с отпадъци в голяма част от районите в страната, отговарящи на всички изисквания за тази дейност. Непредприемането на тези промени ще доведе до блокиране работата на ключови за икономиката и експорта  предприятия от металургичния сектор."

Подписалите писмото организации представят и своите аргументи, като изтъкват, че:

- Начинът на приемане на споменатата поправка в закона противоречи на чл. 73 и чл. 74 от Правилника за дейността на Народното събрание, тъй като текстът не фигурира в доклада на водещата комисия преди второто четене на законопроекта в пленарна зала и не е внасяна от народен представител;

- Осъществената схема за приемане на поправката влиза в противоречие и със съответните текстове от Конституцията, изискващи всички законопроекти да се приемат от Парламента на две четения;

- Приетата поправка нарушава принципа на равенство на всички граждани и икономически субекти пред закона, като се поставят в значително по-неизгодно положение онези оператори на дейности с отпадъци, които вече са изградили и стопанисват своите площадки в населени места без приет ОУП;

- Всички очаквани негативни последици върху бизнеса от посочените сектори ще намерят отражение и върху икономическите показатели на страната, вкл. върху броя на заетите лица и техните социални придобивки.

- Промяната се прави с цел ограничаване на кражбите на метали и елементи от обществените мрежи в страната, но приетият механизъм фактически ще разшири този проблем, а няма да го реши. Българският бизнес е предлагал други работещи мерки, вкл. чрез завишаване на контрола и въвеждане на строги санкции към нарушителите. „Уверяваме Ви, че подкрепяме заявените твърди намерения на Правителството и Парламента за предприемане на комплекс от законови промени и мерки за справяне с кражбите на метали от обществените мрежи и частно имущество. Като представители на легалния бизнес в страната ще съдействаме с всички допустими средства за спазване на поставените законови изисквания от всички членове на нашите организации и техните клиенти.", се казва още в писмото до Президента.