07.06.2011

Дискусия „Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци" се проведе днес, 7 юни т.г., в сградата на Националния омбудсман.

В срещата участваха Омбудсманът на Р България Константин Пенчев, председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, депутатите Любен Татарски и Павел Шопов, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в РБ Гинка Чавдарова и представители на общински администрации. Бизнесът беше представен от Българската стопанска камара, в лицето на главния юрисконсулт Наталия Събева и директорът на Център „Чиста индустрия" Илиана Павлова.

Форумът бе организиран от Омбудсмана на Р България Константин Пенчев във връзка с изразената от председателя на Комисията по бюджет и финанси при 41-то Народно събрание готовност за промяна в законодателната уредба, регламентираща тази материя.

Целта на дискусията бе да се набележат конкретни практически мерки за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци, които да доведат до ясно законодателно формулиране на метода за определяне на дължимата от гражданите такса.

В хода на обсъждането бе изразено становище, че при съществуващата практика по-голямата част от събираните такси за битови отпадъци е от страна на бизнеса, а по-големи количества отпадъци изхвърля населението. В тази връзка, участниците в срещата се обединиха около позицията, че определянето на таксата за битови отпадъци трябва да отразява принципа „Замърсителят плаща", като в основата са количествата генерирани отпадъци. Наред с това, бе подчертана необходимостта от проучване на практиките в страните на ЕС, както и от приемането на методика за разработване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугата и за определяне на таксата.

Представителите на БСК изразиха очакванията на бизнеса за промяна на дискриминационното положение и поставяне на фирмите и населението при еднакви условия по отношение на таксата за битови отпадъци. За да се осигури равнопоставеност, общинските администрации трябва да определят таксата за нежилищните имоти на база количество, като включат в действащите наредби и възможността за плащане на таксата на база съдове и честота на извозване.

Проблемът с начина на определяне на таксата за битови отпадъци беше повдигнат на вниманието на националния омбудсман в края на м. март т.г., когато на среща с г-н Пенчев изпълнителният председател на БСК Божидар Данев поиска да бъде сезиран Конституционния съд относно част от текстовете в Закона за местните данъци и такси. С аргументите на БСК можете да се запознаете ТУК.

В резултат на това, на 14 април 2011 г. Омбудсманът изпрати препоръка до председателя на Народното събрание и до министър-председателя да предприемат нужните действия за промяна на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с която да отпадне възможността за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. С аргументите на Омбудсмана можете да се запознаете ТУК .

От години БСК настоява да се промени методиката за определяне на таксата за битови отпадъци. Камарата многократно е отправяла предложения до компетентните органи за преустановяване на тази практика, вкл. е предлагала готови нормативни текстове, подготвени от нейни експерти, но до момента не са налице конкретни действия за промяна на законодателството и проблемът остава нерешен.

Според нас размерът на таксата за битови отпадъци трябва да отчита количеството генерирани отпадъци, а не данъчната оценка или отчетната стойност на имота. Действащият в момента начин на определяне размера на таксата практически се превръща във втори имотен данък.

Коментари по темата можете да направите в открития за целта от БСК форум във Фейсбук ТУК.

Дата: 07.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3720