Дата: 22.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2882

Обособяване на отделни пенсионни фондове за раннопенсиониращите се и служителите от системата на сигурността предлага БСК 

„Преброяването" на работодатели и синдикати
се отлага с 6 месеца

Минималната работна заплата (МРЗ) да стане 270 лв. от 1 септември т.г., реши на днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Против това решение се обявиха всички работодателски организации, с изключение на КРИБ.

По време на дискусията зам.-председателят на БСК Димитър Бранков отново потвърди позицията на камарата, а именно, че:

  • За увеличение на МРЗ може да се говори от 1 януари 2012 г., т.е. преговорите трябва да се водят в рамките на бюджетната процедура за следващата година, а не в средата на годината, при липса на ясни и пълни разчети за ефекта от това решение;
  • Е необходим прецизен анализ на преките и косвени ефекти от увеличението на МРЗ, която по силата на множество нормативни документи е базов параметър за определяне на различни видове плащания.
  • Трябва да се има предвид, че в условия на плахо икономическо възстановяване административно наложеното увеличение на фонд „работна заплата" на предприятията от частния сектор ще се отрази негативно върху пазара на труда и създава предпоставки за ново намаление на работните места;
  • Преговорите за увеличение на възнагражденията приоритетно трябва да се водят на ниво бранш/отрасъл и фирма, а не на национално равнище, така че да бъде отчетено специфичното състояние на отделните сектори на икономиката.

От страна на Правителството беше предложено да се отложи с 6 месеца процедурата по установяване на националната представителност на работодателските и синдикалните организации. Т.нар. „преброяване" вероятно ще стартира в началото на 2012 г., а в средата на годината ще стане ясно кои организации са доказали правото си да участват в социалния диалог на национално равнище.

Във връзка с предложението на Правителството за частично индексиране на т.нар. вдовишки пенсии всички социални партньори се обявиха против подобен подход и се обединиха около позицията, че по този начин ще се наруши равнопоставеността на хората в пенсионна възраст. Синдикатите и работодателите поискаха точни разчети, мотиви и оценка на въздействието на подобно решение.

В депозирана на вниманието на министрите Симеон Дянков и Тотю Младенов официална позиция на БСК по промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) се казва:

„БСК подкрепя актуализацията на всички пенсионни плащания с еднакъв ръст, съобразен с възможностите на публичните бюджети. Считаме, че актуализацията следва да се разгледа и приеме в рамките на процедурата по подготовката и приемането на бюджетите за 2012г. едновременно с актуализацията на размера на минималната работна заплата.

Предложенията за промени в КСО, в частта за актуализация на добавките от пенсията на починал съпруг (чл. 84), са неприемливи, доколкото не са разгледани в Надзорния съвет на НОИ, липсват мотиви и финансови разчети. Приемането на този подход ще доведе до нарушаване на съотношенията между пенсионните плащания и нарушаване на принципа на солидарност.

Подкрепяме направените предложения за промени в сроковете и начина за отпускане на  социалните пенсии за старост и за инвалидност. Това ще позволи да се извърши необходимата подготовка за безболезнено преминаване към навия начин на администриране и заплащане.

БСК подкрепя предложенията, които уреждат отношенията между НОИ, пенсионно осигурителните дружества и засегнатите осигурени лица в професионалните пенсионни фондове след влизане в сила на решението на Конституционния съд.

Считаме за навременно и подкрепяме предложението да се създаде работна група от представители на държавата, социалните партньори, НОИ, КФН, НАП, която да обсъди и представи предложения по режима на ранното пенсиониране след 2014 г.  От особена важност е своевременно да се определи начинът и последователността на работата по определяне и отпускането на тези пенсии.

В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ:

  1. Създаване на обособен Фонд „Пенсии" към ДОО за служителите по чл. 69 на КСО (МВР, МО и правораздавателните органи), подлежащи на ранно пенсиониране;
  2. Създаване на обособен Фонд „Пенсии" към ДОО за работниците от първа и втора категория труд, подлежащи на ранно пенсиониране;
  3. Включване на представители на пенсионерските организации в Надзорния съвет на НОИ за сметка на държавната квота.

Тези предложенията ще осигурят:

  • финансова прозрачност на осигурителния принос, осигурителни права и тяхната реализация за всички категории осигурени лица;
  • обвръзка на осигурителният принос с размера и времето за получаване на пенсията, постигане на максимален баланс между осигурителен принос и права на осигурените лица.