Дата: 17.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2798

В БСК са получени многобройни негативни становища по възприетите принципи и схеми за управление на отпадъчните потоци, предложени в законопроекта за управление на отпадъците, внесен за обсъждане в Народното събрание, заяви Димитър Бранков, заместник - председател на БСК. Той допълни, че общото заключение на браншовите организации е, че в този си вид законопроектът не решава, а изостря натрупаните проблеми в управлението на масово разпространените, опасни, промишлени и битови отпадъци, метален скрап и други. Не е направена предварителна оценка на въздействието на законопроекта върху бюджета и заинтересованите страни, което ще доведе до сериозни проблеми и в частния бизнес, коментира още Бранков.

Използването на вторичните метали като ресурс в рамките на Европейския съюз е много важен приоритет в икономиката на всяка държава, тъй като пряко повишава конкурентоспособността на произвежданата продукция и решава проблеми с енергийната ефективност и опазването на природата, коментира Политими Паунова, изпълнителен директор на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). Не повече от 5 до 10 % от обработваните метали в металургичната индустрия се счита, че са придобити в резултат на посегателство, за това спекулациите с тази тема са недопустими, допълни още Политими Паунова. БАМИ подкрепя обединението на работодателските организации в областта на рециклирането, защото металургичната индустрия е един от най-големите потребители на метали. След закриването на МК „Кремиковци", суровина за производството на стомана у нас са само вторично преработените метали. Законопроектът за управление на отпадъците обрича българското стоманопроизводство на липса на суровини. Българската металургия, която е основен износител и с положително външнотърговско салдо от около 2 млрд. лв., ще претърпи финансови загуби в резултат на намаляване дела на преработените вторични метали, коментира още Паунова.

След влизане в сила на закона за управление на отпадъците, 2/3 от страната ще останат без места за събиране на скрап. Това ще доведе до увеличаване на транспортните разходи и оскъпяване на продукцията, прогнозира тя. Законопроектът, предвижда площадките за скрап да се намират в общини с приети общи устройствени планове, а такива имат само 30 % от общините в България. Според Политими Паунова, не е допустимо да се прилага толкова „несправедлив, непазарен и нарушаващ конкуренцията, законопроект", който ще доведе до проблеми и в останалите бизнес сектори в България.

„Законопроектът за управление на отпадъците е изготвен в пряко противоречие с Конституцията на Р България, европейските принципи на публичност, откритост, достъпност и прозрачност, с основните положения на европейската директива за управление на отпадъците, принципите на свободна стопанска инициатива, пазарна икономика и свободна конкуренция. Това заяви адвокат Иван Груйкин, говорител на Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Той допълни, че предложеният законопроект е откровено лобистки, цели прекрояване на пазара от отпадъци от черни и цветни метали и налагане на монопол върху добре работещ сектор в българската икономика. Със законопроекта се прави опит от страна на държавата, в лицето на МОСВ, да „накаже" и ликвидира цял стопански отрасъл, поради несправяне на държавата с нейните основни функции - контролна и правохранителна.

Годишно в България се рециклират около 1 млн. тона отпадъци, от които 750 000 са от черни и цветни метали. Те се използват повторно като суровина в металургичната индустрия в страната или се изнасят в чужбина. Реализираният износ от фирмите в бранша го нарежда сред основните експортно, ориентираните икономически сектори в страната. За 2010 г. фирмите от сектора за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 30 млн. лева корпоративен данък, 25 млн. лева данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша. До момента в изграждането и оборудването на площадки за отпадъци фирмите са инвестирали над 1,100 млрд. лева.