Дата: 22.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3770

Във връзка с появили се публикации, интерпретиращи неточно позицията на БСК по пенсионната реформа

УТОЧНЯВАМЕ:

Последователно отстоявана и непроменена остава позицията на БСК по отношение състоянието на пенсионната система и необходимостта от реформи в тази област, а именно:

1. Пенсионната система е деформирана, главно поради натрупани в годините недалновидни политически решения.

2. Промените в системата за социално осигуряване закъсняват и всяко ново отлагане ще задълбочи още повече проблемите. В този смисъл, настояваме спешно да се пристъпи към необходимите за стабилизиране на системата реформи.

3. Реформата трябва да стане на основата на консенсуса, с политическа воля и решимост и със синдикален разум и мъдрост.

4. Досегашният опит от увеличението на минималните осигурителни прагове, осигурителните вноски, МРЗ и др. показа, че това води до дефицити в бюджета на ДОО и до осивяване на икономиката.

5. Само по себе си повишаването единствено на изискуемия трудов стаж и/или възрастта за пенсиониране не е панацея, ако не е придружено с пакет от мерки, сред които:

5.1. Въвеждане на лични осигурителни вноски за всички държавни служители;

5.2. Включване в бюджетите на министерствата и ведомствата на средствата за социално осигуряване;

5.3. Премахване на двойния стандарт и прилагане към държавните ведомства на всички законови разпоредби за санкции при закъснение на плащане, както това се отнася за останалите работодатели;

5.4. Извеждане от солидарния пенсионен стълб на всички социални плащания, които не са свързани с осигурителен принос;

5.5. Реформиране на системата за ранно пенсиониране за служителите на МВР, МО и МП (чл. 69/КСО) и прилагането му само за тези, които работят "на терен" при съответен риск, или пряко в съдебния процес;

5.6. Увеличаване на размера на осигурителните вноски за служителите по чл.69/КСО с процент, определен с актюерски разчети, отчитащ времето за получаване на пенсия, размера на пенсията и средствата за обезщетение при пенсиониране;

5.7. Отделяне в самостоятелни фондове към бюджета на ДОО на пенсиите за работещите в системата на отбраната и сигурността и за категорийните работници от първа и втора категория (за труд в тежки условия);

5.8. Преглед на професиите и длъжностите, които ползват права за ранно пенсиониране;

5.9. Мерки за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия сектор, в т.ч.:

  • Приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определяне на размера на пенсиите;
  • Последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии;
  • Премахване на тавана на пенсиите;
  • Стимули за работещите пенсионери да внасят социални осигуровки върху дохода от трудова дейност, вкл. да се предвиди по-висок коефициент за преизчисляване на пенсията им;
  • Навършилите пенсионна възраст лица, които продължават да работят, без да им е отпусната пенсия, да получат по-осезаема компенсация за всяка година допълнителен трудов стаж, като се отчете разтоварването на бюджета на ДОО от неизплащането на пенсиите им през тези години;

5.10. На основата на изчерпателен анализ и оценка на въздействието на горните мерки, прогнозата за демографските процеси (емиграцията, намаляването или ръста на осигурените) да се определят сроковете и стъпките за едновременно плавно увеличаване на изискуемия трудов стаж и възрастта за пенсиониране.

Комплексното прилагане на тези мерки ще позволи да се укрепи доверието към пенсионната система, да се засили връзката между размера на пенсията и осигурителния принос, да се ограничи тласкането на хората към сивия сектор и да се намали субсидирането на пенсионната система от данъците на коректните данъкоплатци.