Георги Митрев
Управител на ЕТ "Лимнос -Г.Пейчев"

Представяне


МЕСТЕН ОРГАН НА БСК  за община Царево  е фирма ЕТ „Лимнос-Г.Пейчев” с президент Георги Пейчев Митрев - член на Търговско-индустриална камара Бургас, упълномощен от Изпълнителното бюро на БСК да изпълнява функциите на Местен орган на БСК  и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите в община Царево.

Ръководителят на фирмата е включен, като представител на работодателите в работата на Общинския съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други, наложени от съвместната ни дейност.

Участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнес.