Веселин Йотков
Председател на УС
Членове на БСК

233

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска Камара - Плевен е учредена през 1982 г. като доброволен икономически съюз с цел да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове. СК – Плевен е колективен член на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес. Камарата обединява около 65 промишлени и търгиовски фирми от плевенския регион и има общински представителства във всички 11 общини от Плевенска област.

Стопанска камара – Плевен обединява освен физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, също така учреждения, съюзи, федерации и други организации с нестопанска цел, които съдействат за изпълнение на нейните цели и задачи.

Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на своя устав и в изпълнение на решенията на управителните си органи.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Стопанска камара - Плевен:

 1. Обединява частните интереси на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.
 2. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществените и международни органи и организаци.
 3. Съдейства за развитието на на пазарна икономика в съответствие с интересите на своите членове.
 4. Представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнище.
 5. Създава и взима участие в програми, инициативи и други обществени дейности за просперитета на региона и страната, доколкото това не противоречи на устава й. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

При осъществяване на целите си Камарата извършва следните дейности:

 1. Проучвания, анализи, експертни оценки и консултации.
 2. Оказва помощ по изготвяне на документи за търговски, митнически, лицензионни, регистрационни режими и др.
 3. Подпомага информационния прогрес на бизнеса, включително Интернет, он-лайн системи, цифрови сертификати, квалификация и др.
 4. Съдейства за регистрация и защита на обекти на интелектуалната собственост.
 5. Подпомага и обучава работодателите.
 6. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективни трудови договори.
 7. Посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и съдейства за разрешаването им.
 8. Посредничи при бизнес контакти в съответствие с целите си.
 9. Посредничи за преодоляване на спорове между търговски субекти и разрешаването им включително чрез търговско арбитриране.
 10. Организира и провежда обучение в различни форми, системи и методи за придобиване, повишаване и усъвършенстване квалификацията на членовете си, техни сътрудници и други индустриални, търговски и институционални субекти.
 11. Организира и участва в различни форми на представяне на членове и други фирми на изложения, панаири и тематични пазари, както цялостно, така и презентативно за отделни технологии, производства, изделия и др.
 12. Организира и провежда ежегодни номинации и присъждане на отличия на бизнесмени и фирми по показатели, за цялостно представяне и обществено присъствие. 

Стопанска камара – Плевен участва със свои представители в работата на:

 1. Регионалния съвет за развитие на Северен централен планов район;
 2. Областният Съвет за развитие;
 3. Областния и общинските съвети  за тристранно сътрудничество;
 4. Областния съвет по заетост ;
 5. Областния и общинските съвети по условия на труд;
 6. Съветите за сътрудничество към Дирекциите Бюро по труда в Плевен, Червен бряг, Долна Митрополия и Никопол. 

Какво предлага Стопанска камара – Плевен на своите членове:

 1. Легитимно представитество като национално призната рабоптодателска организация пред местните и държавни структури на общинско, областно и национално равнище.
 2. Посредничество при решаване на колективни трудови спорове и други социални конфликти.
 3. Услуги, консултации, посредничество и обучение в следните области:
 • Интернет комуникации и елктронен подпис
 • Интелектуална собственост
 • Индустриално развитие
 • Системи за управление на качеството и околната среда
 • Външноикономическо сътрудничество – проучвания, посредничество, сертификати за произход и т.н.
 • Професионално обучение с лиценз от НАПОО
 • Обучение по гъвкави умения
 • Счетоводно и данъчно обслужване и консултации
 • Реклама, участие в панаири, изложения и др.
 • Трудово-правни консултации
 • Консултации и обучение в областта на здравословните и безопасни условия на труд
 • Учасие в различни международни проекти


Членове на БСК в област Плевен 

1. Членове на Стопанска камара Плевен 78
2. Членове на Браншови организации 152
3. Директни 3

Членове на БСК в област Плевен  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 7
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 12
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 5
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 5
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 38
Рибно стопанство 4
Селско, ловно и горско стопанство 19
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 3
Строителство 30
Транспорт, складиране и събщения 9
Търговия, 22
Хотели и ресторанти 8

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Плевен 

Борислав Димитров Александров Председател Фаворит Пордим ООД
Веселин Йотков Йотков Изп. директор Бртасофт ЕТ
Венета Стефанова Заевска Член на УС Свежест ЕООД
Христофор Петков Дочев Член на УС Мизия 96 АД
Драгомир Петков Якимов Член на УС Дани кварц ЕООД
Галина Йорданова Георгиева Контрольор Крезор ООД

 

Устав на Стопанска камара - Плевен