Таня Бончева
Изпълнителен директор
Членове на БСК

231

в областта

Представяне

ЗА НАС:

Индустриалната стопанска асоциация –  Ямбол (www.isa-yambol.info) е сдружение с нестопанска цел, създадена през 1982 година. Асоциацията е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящият момент членуват близо 120 фирми.

Управителният съвет се състои от 7 души,  Председател на УС е инж. Моньо Тодоров.

Асоциацията е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара.

Асоциацията /Камарата/ осъществява своята дейност  в частна полза на своите членове.

Основна цел на Асоциацията е да обединява интересите и подпомага развитието на членовете си с цел осъществяването на ефективна стопанска дейност.

Като Национално представителна работодателска организация ИСА – Ямбол е член  на :

 • Комисия по заетост при Областен съвет за развитие – област Ямбол.
 • Областен и общински съвети по условия на труд.
 • Областна комисия ,,Земеделие и гори”.
 • Съвет за сътрудничество към Д ,,БТ’’.
 • Тристранен съвет.

ИСТОРИЯ 

1982 г.
Създадена е Индустриална стопанска асоциация - Ямбол.

2000 г.  

 • Създадохме митническа агенция - предлагаме услуги за изготвяне на митнически документи. 
 • Асоциацията в съдружие с Общ.Тунджа, Общ.Ямбол и Общ.Стралджа учреди ,,ДЗСР – Ямбол” ООД. Разработихме Програма за заетост на 200 безработни лица и я защитихме в Националната служба по заетост-София. 

2004 г. 
Разработихме два проекта по Програма ФАР, които бяха одобрени и финансирани.  

 • Проект ,,Моите права на потребител ‘’ през 2004 г. и 2005 г.
 • Проект ,,Младежка заетост и професионален опит” – Ямбол

2006 г.

 • Подадохме документи и получихме лиценз за частна трудова борса. Регистрирахме борсата, разработихме и реализирахме рекламната стратегия. До момента имаме сключени над 100 договора с работодатели, регистрирани са близо 5 000 души, устроени са на работа 400 души.
 • ИСА-Ямбол беше участник в консорциум по разработване на Общински план  за развитие на град  Ямбол за плановия период  2007-2013 г., приет с решение на Общински съвет Ямбол на 06.04.2006 г

2007 г.

 • Започнахме да изготвяме, управляваме и отчитаме Проекти по НП,,ОСПОЗ’’ на 5 фирми.
 • Разработихме Проект по Програма ФАР ,Развитие на гражданското общество ’’- ,,Бизнес-потребител – лице в лице’’. Проектът беше одобрен за финансиране.  

2010 г.
През м.март 2010 г. подадохме документи и получихме регистрация на Служба по трудова медицина.  

УСЛУГИ 

 • Служба по трудова медицина;
 • Трудова борса;
 • Трудово-правни консултации;
 • Изготвяне и управление на проекти по ОП,,РЧР’’;
 • Организиране на  семинари, обучения, представяне на фирми;
 • Попълване на митнически документи за внос и износ;
 • Изготвяне и заверка на сертификат за произход-обикновен и форма “А”;
 • Копирни услуги;
 • Продажба на митнически бланки;
 • Консултации по външно-търговския режим на България.

ЕКИП

 • Таня Бончева – Изпълнителен директор и експерт „Здравословни и безопасни условия на труд”
 • д-р Лидия Михайлова – Ръководител на служба по трудова медицина
 • Ралица Анастасова - Експерт  Трудова борса  и управление на проекти 
 • инж. Мирела Начева – Експерт ЗБУТ
 • Десислава Дончева – Експерт Външнотърговски режим
 • Валерия Христова - Експерт Външнотърговски режим
 • Румяна Калафирова – Експерт Трудова борса

 

Членове на БСК в област Ямбол

1. Членове на ИСА Ямбол 142
2. Членове на Браншови организации 88
3. Директни 1

 

Членове на БСК в област Ямбол по сектори

Металургия. 4
Образование 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 19
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 5
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 15
П-во на електро, опитично и друго оборудване 2
П-во на изделия от каучук и пластмаси 3
П-во на машини и оборудване. 4
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 3
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 11
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 10
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 2
Строителство 37
Транспорт, складиране и събщения 9
Търговия, 14
Финансово посредничество 7
Хотели и ресторанти 11
Хуманно здравеопазване и социални дейности 2

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ИСА ЯМБОЛ 2016

 

МОНЬО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ  Председател ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ИЛИЯ АНГЕЛОВ АВРАМОВ Зам.председател ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ Член на УС МАРК 1 ООД
АТАНАС ПЕТРОВ ИВАНОВ Член на УС ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ ООД
ГЕОРГИ ПЕНЕВ КОМИТОВ, Член на УС ХИДРОСИСТЕМ ЕООД
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА КЪНЕВА Член на УС АБЕЛИЯ КОНСУЛТ ЕООД


Устав на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол