Членове на БСК

231

в областта

Представяне

УСТАВ

ЗА НАС:

Индустриалната стопанска асоциация –  Ямбол  е сдружение с нестопанска цел, създадена през 1982 година. Асоциацията е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящият момент членуват близо 120 фирми.

Управителният съвет се състои от 6 души,  Председател на УС е инж. Моньо Тодоров.

Асоциацията е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара.

Асоциацията /Камарата/ осъществява своята дейност  в частна полза на своите членове.

Основна цел на Асоциацията е да обединява интересите и подпомага развитието на членовете си с цел осъществяването на ефективна стопанска дейност.

Като Национално представителна работодателска организация ИСА – Ямбол е член  на :

 • Комисия по заетост при Областен съвет за развитие – област Ямбол.
 • Областен и общински съвети по условия на труд.
 • Областна комисия ,,Земеделие и гори”.
 • Съвет за сътрудничество към Д ,,БТ’’.
 • Тристранен съвет.

 

ИСТОРИЯ 

1982 г.
Учредена е Индустриална стопанска асоциация - Ямбол.

2000 г.  

 • Създадена е митническа агенция. Предлагат се услуги за изготвяне на митнически документи. 
 • Издават се и се заверяват Сертификати за произход на стоки.

2010 г.
Създадена е Служба по трудова медицина.  

 

УСЛУГИ 

ЕКИП

 • Таня Бончева – Изпълнителен директор и магистър „Здравословни и безопасни условия на труд”
 • д-р Лидия Михайлова – Ръководител на служба по трудова медицина
 • Ралица Анастасова - Секретар 
 • инж. Мирела Начева – Експерт ЗБУТ
 • Антония Неделчева – Експерт Външнотърговски режим
 • Валерия Христова - Експерт Външнотърговски режим
 • Таня Чанкова - Експерт Външнотърговски режим
 • Румяна Калафирова – технически сътрудник, Служба по трудова медицина

 

Членове на БСК в област Ямбол

1. Членове на ИСА Ямбол 142
2. Членове на Браншови организации 88
3. Директни 1

 

Членове на БСК в област Ямбол по сектори

Металургия. 4
Образование 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 19
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 5
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 15
П-во на електро, опитично и друго оборудване 2
П-во на изделия от каучук и пластмаси 3
П-во на машини и оборудване. 4
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 3
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 11
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 10
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 2
Строителство 37
Транспорт, складиране и събщения 9
Търговия, 14
Финансово посредничество 7
Хотели и ресторанти 11
Хуманно здравеопазване и социални дейности 2

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ИСА ЯМБОЛ, избран от ОС на 25.08.2021 

 

МОНЬО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ  Председател ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ИЛИЯ АНГЕЛОВ АВРАМОВ Зам.-председател ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД
РАДОСТИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА Член на УС АДВОКАТ
АТАНАС ПЕТРОВ ИВАНОВ Член на УС ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ ООД
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КОМИТОВ, Член на УС ХИДРОСИСТЕМ ЕООД
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА КЪНЕВА Член на УС АБЕЛИЯ КОНСУЛТ ЕООД


Устав на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол

Таня Бончева
Изпълнителен директор
046 66- 31 87