В качеството си на национално представителна работодателска и бизнес организация, Българска стопанка камара - съюз на българския бизнес (БСК) от години алармира за нарастващата междуфирмена задлъжнялост и за необходимостта за приемане на ефективни мерки за намаляването й.

В тази връзка, БСК приветства приемането на Директива 2011/7/ ЕО, относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (Директивата), като част от инициативата на Европейската комисия „Мисли първо за малките".

За съжаление, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТС), с който се цели транспониране на Директивата, се засяга единствено аспектът за началния момент, от който кредиторът има право да начислява лихва за забава на плащане.

Предлаганите текстове не изключват възможността за уговаряне на по-дълги срокове за плащане, особено когато длъжникът е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. Доколкото лихвата е дължима от датата на падежа, след точно изпълнение на договорните задължения от  страна на кредитора,  е наложително максималните срокове за плащане по търговски сделки  да бъдат изрично регламентирани, съобразно разпоредбите на чл. 3, параграф 5 (за сделки между предприятия) и чл.4, параграф 3 и 6 (за сделки между предприятия и държавни органи).

Необходими са законодателни промени в Глава 46 на Гражданския процесуален кодекс,  гарантиращи ефективно изпълнение на присъдени  вземания от държавни учреждения. В тази връзка Директивата отчита, че  по правило държавните органи ползват по-сигурни, предсказуеми и непрекъснати източници на приходи, отколкото предприятията и изисква въвеждането на специални разпоредби за търговските плащания от държавни органи към предприятия, които да не надвишават 30 календарни дни, като само по изключение срокът  може да бъде определен на не повече от 60 календарни дни.

Следва да се обмисли и необходимостта да се направят съответните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, доколкото същият се явява специален по отношение на Търговския закон. Изключително порочна е и следва да бъде изрично забранена практиката, като критерий за оценка на офертите да бъде включвано изискването за забавено плащане.

Дългите сроковете  за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) е фактор, който влияе отрицателно върху финансовото състояние, ликвидността и конкурентоспособността на предприятията. Необходими са законодателни гаранции за възстановяване на ДДС при опростена процедура и  в кратки срокове.

Не на последно място, във връзка с § 4 на проекта на ЗИДТЗ, предвиждащ изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, считаме, че е необходимо да се предвиди ред за прилагането на чл. 7, параграф 5 на Директивата, позволяваща организации, официално признати да представляват предприятия или организации (каквито са национално представителните организации на работодателите), имащи законен интерес да представляват предприятия, да сезират съгласно приложимото национално право съдилищата или компетентните административни органи с мотива, че договорните условия или практиките представляват явна злоупотреба, така че те да могат да приложат подходящи и ефективни средства, за да се прекрати използването им.

 


По проекта на ЗИД на Търговския закон (по Директивата за забавените плащания)
Добави мнение