Изх. № 076/12.1.2007 г.

ДО
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ -
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЕМЕЛ ЕТЕМ -
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Относно: Позиция на БСК относно Наредбата за организацията и структурата на работната заплата

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕТЕМ,

В Мониторинговия доклад на Европейската комисия има недвусмислено изискване за премахване на преносимостта на допълнителното възнаграждение за продължителна работа.

Въпреки това, в името на постигането на съгласие, национално представителните работодателски организации приеха да се запази преносимостта на това възнаграждение от едно предприятие в друго в рамките на една и съща, сходна или със същия характер работа, длъжност и професия. Приеха също запазване на достигнатите размери на заварените трудови възнаграждения за продължителна работа, докато работникът или служителят е нает при същия работодател.

Единственото ни условие беше Правителството да преустанови определянето на минималния размер на това възнаграждение и то да се договаря, както навсякъде в Европейския съюз.

След необяснимо за нас забавяне, на 11.01.2007 г. Министерският съвет прие Наредбата за организацията и структурата на работната заплата, в която отново е записано, че той определя минималния размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. С това новата наредба почти не се различава от досегашната уредба, при която Министерският съвет определяше този минимален размер – 0,6% за всяка година трудов стаж.

Решението на правителството поставя пречка за осъществяване на основния замисъл на новата наредба – засилване ролята на постигнатите резултати от труда, стимулиращи механизми за участие в печалбата и други модерни системи на заплащане, отдавна възприети в Европейския съюз.

Във връзка с това, си запазваме правото да информираме Европейската комисия, че нейната препоръка на практика не е изпълнена.

Считаме, че този подход противоречи на идеите за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда, развити в Зелената книга на Европейската комисия „Модернизирането на трудовото законодателство с оглед посрещането на предизвикателствата на 21 век”.

Заявяваме, че това решение не може да не се отрази на нашата позиция при преговорите със синдикалните организации за препоръчителния процент на повишение на работните заплати, както и на колективните преговори по този въпрос по браншове и предприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Божидар Данев)


Позиция на БСК относно Наредбата за организацията и структурата на работната заплата
Добави мнение