02.12.2008

Управителният съвет (УС) на БСК категорично не подкрепя призива на зам.-министъра на околната среда и водите г-н Чавдар Георгиев към кметовете за вдигане на такса битови отпадъци, за решаване на проблеми, за които българската държава е заплашена от сериозни санкции от ЕК. Страната ни е поела ангажимент до 17 юли 2009 г. да затвори съоръжения, неотговарящи на европейските изисквания, а от планираните за изграждане 55 регионални съвременни депа до крайния срок се очаква да бъдат реализирани около 30. Подобни призиви, обаче, са опит за прехвърляне на отговорността за изпълнение на евроангажиментите на страната ни от общинските и централни администрации и законодателната власт към бизнеса и гражданите.

УС на БСК обръща отново внимание на следните обстоятелства:

  1. Още от края на 2003 г. БСК настоява за промени в Закона за местните данъци и такси, вкл. определянето на такса битови отпадъци (ТБО) да се извършва само на база „количество генерирани отпадъци”, а не алтернативно „по друг ред, определен от Общинските съвети”. За такъв друг ред и основа в над 90% от общините е възприета данъчната оценка на имотите или дълготрайните материални активи.
  2. БСК обръща отново внимание, че дадената в чл. 67, ал.2 на сега действащия ЗМДТ възможност за определяне на размера на ТБО „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет” противоречи категорично на Конституцията на Р. България, която регламентира следния основен принцип: „чл. 141.(4) Общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон”.
  3. Отново възразяваме срещу диференцирането на ТБО – различна за граждани и за фирми, в противоречие със законодателната норма, според която размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга.
  4. Още преди две години БСК предложи, като мярка срещу сивата икономика, да се увеличат данъчните оценки на имотите, но успоредно с това, да се намалят ставките върху тях, така че бизнесът и гражданите да заплащат само за реално извършени и необходимо присъщи преки разходи за съответните услуги. В тази връзка, не можем да се съгласим с последните промени в Закона за местните данъци и такси, според които се предвижда 50-процентно увеличение на данъчните оценки на имотите, но практически се дава възможност на общините да запазят ставките, с което се облагат допълнително фирми и граждани. Това автоматично означава увеличение в реално изражение на местните данъци и такси, без да е свързано с повишаване на качеството и количеството на предоставяните услуги.

УС на БСК категорично настоява:

  1. Да се въведе европейския подход при определяне на таксата за битови отпадъци – на база реално генерирани количества;
  2. Да се прекрати практиката за различно третиране на граждани и бизнес;
  3. Да се ускори осъществяването на проектите по програма ИСПА за изграждане на депа за отпадъци;
  4. Да се предприемат съответни промени в 67, ал.2 на ЗМДТ, с които да елиминира нарушаването на Основният закон на Р. България;
  5. Да се намалят размерите на общинските такси, след приемане на увеличението на данъчните оценки на имотите, с цел запазване нивото на облагане на граждани и фирми и привеждането им към реалните разходи за предоставяне на съответните услуги.


Позиция на БСК във връзка с призиви към кметовете за увеличение на таксата за битови отпадъци
Добави мнение