До членовете на МРГ
за консултиране разработването
на НРК за 2008-2012г.

Относно: Позицията на КРИБ по НПРК 2008-2012 г. от 28.5.2008, изпратена на МРГ

Уважаеми колеги,

1. Съображенията в уводния текст възпроизвеждат оповестената вече позиция на БСК от 22.05.2008, изпратена до всички членове на МРГ, за необходимостта от прозрачност, необходимост от консултиране на текста на НПРК-2007 с обществеността и посочване на авторството на НПРК-2008 на компетентното ведомство, което го внася за одобрение в МС. Възприемаме този подход като израз на подкрепа на нашите предложения. 
 
2. Относно извеждане на приоритетни сектори и инсталации, в т.ч. експортни и енергоемки отрасли, инвеститори със сертификат за инвестиция първи клас и др.: Независимо от видимата атрактивност на това предложение, следва да се отбележи още по-видимото противоречие с критериите за разпределение, посочени в Директива 2003/87/ЕС, както и спрямо правилото за недопускане предоставянето на държавна помощ чрез предоставяне на квоти.

3. Пак от тази гл.т., следва да бъдат преценени последните предложения на други ведомства (които е добре да бъдат сведени по официален път до МРГ) за въвеждане на социални критерии - "повече квоти за инсталации-доставчици на енергия за битовите потребители". По-съществения въпрос, обаче, е че когато се предлага да се даде повече на някой отрасъл или инсталация, следва да се посочи от кои отрасли (инсталации) и какви количества квоти следва да бъдат отнети.
 
4. Предлаганото ежегодно разпределяне на квоти на база верифицирани емисии противоречи пряко на изискването за недопускане на т.н. ex post adjustment, за което бяха върнати НПРК за 2005-2007 на няколко страни-членки на ЕС, вкл. Гърция.
 
5. Изключително сериозен е въпросът за пълното включване (?), по-скоро отчитане (приспадане) на  квотите от проекти за съвместно изпълнение. Единици редуцирани емисии от съвместни проекти, които не се реализират от инсталации, включени в НПРК не следва да бъдат приспадани от общото разполагаемо количество. Изпълнението на проекти, съответно – сключване на споразумения и договори за изпълнение и финансиране, които са в начална фаза с ниска ефективност и ниска степен на осъществимост, също следва да бъде преразгледано, особено отчитайки наличието на огромен ценови диференциал при сегашните и нарастващите прогнозни цени на квотите.
 
6. По предложението квотите  да бъдат разпределяни не всяка година, а общо за 5-те следващи години: Предвидената в директивата  възможност за т.н. банкиране, т.е. прехвърляне на квоти от година в година, е напълно достатъчно.  В противен случай отново влизаме в споменатия вече казус ex post adjustment.

 

 
7. В заключение, отново изразявам известната ви позиция относно преразпределението за периода 2008-2012, а именно:

А. Налице са три съществени причини (посочени и номерирани по-долу в т. В), които налагат императивно остатъкът от около 34 млн. т квоти за разпределение между сега действащите инсталации, да бъде порциониран на база на постигнатия относителен дял на всяка инсталация в общото разпределено количество за 2007г.        
 
Б.
1. Драстично орязване на общоразполагаемото количество квоти от ЕК, формиране на дефицити от квоти във всички инсталации към настоящия момент. Напълно очевидно е, че недостигът от квоти ще се задълбочава значително в секторите с реализиран значителен растеж, в които в следващите години ще нараства оползотворяването на съществуващи производствени капацитети или ще се въведат нови мощности.

2. Необходимостта от предварително заделяне на количества за нови проекти/инсталации и отчитане на стартирали проекти за съвместно изпълнение с приключила цялостна процедура. Вероятно двете позиции заедно надхвърлят общо количество от около  8 млн. т квоти СО2, които следва да се приспаднат от разполагаемото количество от около 42 млн. т.

3. Недопускане на непрозрачност, селективност, дискриминация на отделни инсталации, предварително блокиране на техните възможности за растеж и стабилизиране на постигнатите пазарни позиции на вътрешния и международните пазари.
 
В.
Като единствено изключение от предложения в т. А. подход могат да бъдат предприети корекции на незначителни технически грешки при разпределението за 2007. (В БСК са налични сигнали от отделни малки инсталации, налагащи общо завишаване до около 4000 т квоти СО2.). Това ще промени незначително относителния дял на една-две инсталации, чиито верифицирани емисии не са били включени изцяло в предшестващото разпределение.

С уважение,

Д. Бранков,
Член на МРГ


Разпределение на квоти на СО2 за 2007 г.
Добави мнение