ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Необходимостта на промени в облагането с ДДС на сделки с МПС

Ръководството на Българската стопанска камара поздравява всички изложители и участници в провеждащия се за 19-ти път международен „Автомобилен салон София 2009”. Това ни  дава повод да припомним, че БСК многократно е поставяла на вниманието на отговорните институции, правителство и парламент, необходимостта от промени в данъчното законодателство за третиране на разходите на предприятията за закупуване, експлоатация и поддръжка на МПС.

Аргументирали сме вижданията, че използването на леките автомобили не е лукс, а ежедневна необходимост за фирмите, по същия начин, по който се използват останалите дълготрайни активи - сгради, машини, съоръжения, офис оборудване, компютри и др. В тази връзка, всички свързани разходи следва да се признават за целите на облагането по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Крайно време е този проблем да бъде решен чрез промени в данъчното законодателство в хода на подготовката и приемането на проекта на Държавен бюджет за 2010 г. Необходимо е да се предвиди отмяна на всички разпоредби на ЗДДС, ограничаващи правото на данъчен кредит за закупени нови или употребявани леки автомобили, както и за стоките и услугите, свързани с тяхното използване. По-конкретно следва да отпадне текстът по чл. чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 и ал.2, както и определението за „лек автомобил” в § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.

БСК счита, че в условията на криза предприемането на предлаганите промени ще предизвика многобройни  положителни нетни ефекти, както за бизнеса, така и за държавата. С признаването за данъчни цели на разходите на предприятията за експлоатация, поддръжка и ремонт на автомобилите ще се подобри бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономика. Българските предприятия ще могат да извършват дейността си при сравними условия с тези в страните-членки на ЕС. Ще се ограничи значително делът на т. нар. „сив сектор” в услугите по експлоатацията, поддръжката и ремонта, както и продажбата на употребявани автомобили. Ще се създадат и условия за равнопоставеност на всички фирми на българския пазар. Уверени сме, че една детайлна оценка на въздействието на предлаганите промени ще докаже тяхната целесъобразност и ефикасност, както на равнището на националната икономика, така и за съответните сектори и дейности.

Като национално отговорен индустриален съюз и представителна работодателска организация БСК ще продължи действията си за промяна и усъвършенстване на законодателството и създаване на адекватни и равноправни условия за всички участници на пазара, като ще подкрепя аналогични инициативи на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП).


Необходимост от промени в облагането с ДДС на сделки с МПС
Добави мнение