БСК не подкрепя представените в Секретариата на НСТС проекти на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

С предложените изменения и допълнения в чл.625 на Търговския закон (ТЗ) се дава възможност и на работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност, с оглед защита правата и интересите си.

Моля изтеглете пълния текст от прикачения по-долу файл!


По проекта на ЗИД на Търговския закон и ЗИД на ГПК
Добави мнение