Предложените от Столична община цени на нови и на съществуващи услуги за фирми и граждани в редица случаи надвишават 4-5 пъти действащите към момента тарифи.

Съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (ЗОАРАКСД) цените на публичните услуги следва да се определят в съответствие с направените разходи от администрацията за издаване на съответния документ.

От постъпилото предложение не става ясно как са определени цените на услугите и дали те отразяват само направените от администрацията разходи, каквото е изискването на закона.

В допълнение, предлагаме всички предоставяни публични услуги на общината да бъдат прегледани и преостойностени съгласно изискванията на ЗОАРАКСД и разработената в съответствие с него Методика за остойностяване на цените на публичните услуги, приета от Министерския съвет.

Разбираемият стремеж за повече приходи в общинския бюджет не трябва да се реализира за сметка на необосновано високи цени на услугите и несъобразяване със законовите изисквания за тяхното определяне.

 


Относно предложение за нови цени на услуги, предоставяни от Столична община
Добави мнение