16.07.2012

Във връзка с преговорите за нов Колективен трудов договор (КТД) в отрасъл „Здразеопазване“, вкл. по повод изявленията на Министерството на здравеопазването по този въпрос и искането на синдикатите за среща с премиера Бойко Борисов,

БСК обръща внимание върху следното:

  1. Подкрепяме увеличението на началните основни заплати и допълнителните възнаграждения в системата на здравеопазването и считаме, че то е наложително като една от мерките за задържане на медицинските специалисти и за мотивиране на младите и новопостъпилите кадри.
  2. Заплащането в здравеопазването трябва да бъде съобразено с икономическото състояние на отделните лечебни заведения и не следва да се прилага повсеместно и автоматично за цялата система.


По данни на МЗ към 31.05.2012 г. задълженията на държавните и общинските лечебни заведения са 347 411 000 лв., като 88 380 000 от тях са просрочени.

Считаме за икономически необосновано искането за увеличение на заплати при наличие на такова високо ниво на задлъжнялост. Административното увеличение на възнагражденията, без отчитане на реалните възможности, допълнително ще влоши финансовото състояние на затъналите в дългове болници, в качеството им на търговски дружества.

  1. Отпускането на допълнителен финансов ресурс на лечебните заведения изисква преразглеждане на Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г. Такъв ресурс трябва да бъде осигурен по линия на планирането на финансовата 2013 г., което да отчете и резултатите от стартиралото в средата на м. Юли т.г. договаряне на минималните осигурителни прагове за 2013 г.
  2. Съгласно трудовото законодателство, държавните институции, в т.ч. Министерът на здравеопазването и Министър-председателят, не са страни по колективното трудово догаваряне. Нещо повече, намесата им в процеса на договаряне между синдикати и работодатели е недопустима и е в разрез с националното и международното право!


Във връзка с горното, ПРЕДЛАГАМЕ:

Залегналото в проекта на КТД индексиране на началните основни заплати и допълнителните възнаграждения да се осъществи на два етапа:

  1. През 2012 г. да обхване лекари, медицински сестри и друг персонал на лечебни заведения, които имат финансова възможност да извършат това и нямат просрочени задължения;
  2. През 2013 г. да бъдат индексирани възнагражденията във всички останали лечебни заведения, в случай че се осигурят средства за това по линия на финансовите им програми за 2013 г.


Позиция във връзка с преговорите за нов КТД в отрасъл „Здразеопазване“
Добави мнение