04.12.2012

С писмо до президента на Р България Росен Плевнелиев Българската стопанска камара отправя молба към държавния глава да сезира Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 67 ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Искането е част от действията на БСК в посока премахване на порочната практика таксата за битови отпадъци (ТБО) да се определя според стойността на имотите или активите, а не на база количество генерирани отпадъци, каквато е европейската и световна практика.

В мотивите си БСК уточнява, че текстът на чл. 67 (2) от ЗМДТ противоречи на чл. 141 ал.4 от Конституцията на Р България, който гласи, че „общинският съвет определя размера на местните такси по ред, определен със закон“. Конституцията изисква законът да определи изчерпателно реда за определяне на таксите, а общините да определят само техния размер. В същото време, атакуваният чл. 67(2) създава възможност за заобикаляне на това конституционно изискване, като разрешава на местната власт да определя базата за начисляване на таксата, „когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци“.

С пълния текст на писмото до Президента и всички мотиви на БСК можете да се запознаете от прикачения файл.


Писмо до Президента Р. Плевнелиев - искане за сезиране на КС относно чл. 67(2) от ЗМДТ
Добави мнение