Изх. № 02-00-19 / 02.07.2013 г.

 

ДО

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРИ 42-ТО НАРОДНО СЪРАНИЕ

ОТНОСНО:

Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта, внесен под № 354-01-30 от н.п. С. Станишев и група н.п. на 26.06.2013 г. (Ваш № 355-08-1/26.06.2013 г.)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА,

Българската стопанска камара подкрепя проекта на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Република България е на първо място в ЕС-27 по относителен дял на младежи във възрастта 15-29г., извън образованието и заетостта - 24,6% (юли 2012г. Евростат).

В отговор на цитираното писмо представяме следните съображения и предложения.

Предоставянето на средства само за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя (ДОО, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване) не би оказало значително въздействие за наемане на младежи до 29 г. без опит спрямо други безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, за които са предвидени преференции в по-широк обхват и в по-голям нетен размер (чл. 30а, ал.2, т. 1).

В новия чл. 36а би могло да се предвиди предоставяне на средства по точки 1-6 на чл.30а, ал.1 от сегадействащия ЗНЗ, а именно за трудови и допълнителни възнаграждения по КТ, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или 319 от Кодекса на труда и възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Задължението за работодателя по ал. 3 на новия чл. 36а да продължи договора с лицето за срок не кратък от 12 месеца следва да се преразгледа или допълни в случай, че последното не покаже или не успее да развие професионална пригодност, знания и умения, необходими за съответната длъжностна позиция и изпълнение на трудовите задължения.

Предложените преференции са изключително ограничени по обхват и размер и едва ли ще постигнат дългосрочен обрат върху заетостта на младежи до 29-годишна възраст.

Наложително е инициирането, подготовката и внасянето на цялостен пакет за промени в трудовото и осигурително законодателство за гъвкавост на трудовите отношения и пазара на труда и насърчаване на заетостта в условия на продължаваща икономическа криза (в приложение към настоящото становище).

 


Относно Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Добави мнение