17.11.2020

 

Изх. № 04-00-27/ 17.11.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Относно: Проект на ПМС за определяне на нов размер на МРЗ за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Увеличението на МРЗ следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната и влязла в сила Конвенция 131 на МОТ.

Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и общини, и преди всичко тези - с ниско равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока безработица.

Предвиденият ръст от около 6,6% на МРЗ за 2021 г. не съответства на настоящите и очакваните стойности на ключови параметри, регламентирани от Конвенция № 131 на МОТ, като общо състояние на икономиката, на промените в производителността и инфлацията, както и на свързаните ефекти, повлияни от продължаващата извънредна епидемична обстановка и глобални въздействия върху икономиката и заетостта.

Конкретно, предвиденият ръст не съответства на спада в производителността, БВП и на увеличаващата се безработица. По данни на НСИ, сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 8.2%през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на м.г., инфлацията от началото на годината е -0,5%, а годишната инфлация за октомври 2020 г. спрямо октомври 2019 г. е 0.8%.

Рязкото повишаване на размера на МРЗ ще създаде условия за повишаване на безработицата в малките и средни общини, където в условията на пандемия местните работодатели имат големи ограничения в своята дейност. Спазването на изискванията за въвеждане на нов, по-голям размер на МРЗ ще ги принуди да освобождават работници и служители. Това ще засегне предимно секторите туризъм, услуги и строителство, които са основна възможност за заетост на голяма част населението.

С оглед на горните мотиви, Българската стопанска камара не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 610 на 650 лв. от 1 януари 2021 г.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


БСК не подкрепя увеличението на МРЗ за 2021 г.
Добави мнение