Изх. №01-00-3/ 23.11.2020 г.

 

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: Упражняване правото по чл. 101 ал. 1 от Конституцията на Република България по отношение на §2 от ПЗР на Закона за допълнение на ЗЗД за въвеждане на абсолютна погасителна давност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 20.11.2020 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите, който с нов чл. 112а въвежда на абсолютна погасителна давност за задължения на физически лица, с изключение на еднолични търговци и физически лица – съдружници в търговско дружество. От обхвата на закона са изключени вземанията, произтичащи от непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, издръжка, трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда, приватизационни сделки и имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

С §2 от преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на закона е предвидено за заварените вземания по чл. 112а давността да започва да тече от момента, в който вземането е станало изискуемо, а при висящо изпълнително производство – от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

§2 от ПРЗ е изрична разпоредба по смисъла на чл. 14 от Закона за нормативните актове, с който е дадена обратна сила на закона. С него се уреждат обществени отношения, настъпили преди влизането му в сила. Нарушен е основният принцип на правовата държава за действие на нормативните актове в бъдеще.

Обществото е много чувствително към гражданскоправните отношения, които законът регламентира, защото те засягат имуществената сфера и правото на собственост на всички граждани и юридическите лица. Това основно гражданско право е гарантирано от Конституцията, която прогласява неприкосновеност на частната собственост. Новият чл. 112а би следвало да се отнася за вземания, чиято изискуемост предстои да настъпи. При действието на разпоредбата на §2 от ПРЗ значителна част от заварените вземания ще бъдат погасени още с влизане на закона в сила.

Преуреждането на гражданскоправни отношения с обратна сила създава правна несигурност, икономическа нестабилност и е фактор, който влияе отрицателно върху инвестиционната и бизнес среда.

Текстът на §2 от ПРЗ от закона не отговаря на изискванията за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Моля да упражните правото си по чл. 101 ал.1 от Конституцията за връщане на §2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, който въвежда абсолютна погасителна давност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


БСК настоява за президентско вето върху въвежедането на абсолютна погасителна давност
Добави мнение