Проблем №1 за българската икономика остава необходимостта от увеличаване на производителността и заетостта, и съответстващ на тях ръст на възнагражденията

Българската стопанска камара (БСК) многократно е отправяла предложения за промени в законодателството, работещи мерки и инструменти за намаляване на регулаторната тежест, насърчаване на инвестициите, реформиране на публичните институции и бюджетната сфера, промени в енергийните политики, които да доведат до икономическо възстановяване, ускорен растеж и увеличаване на производителността, заетостта и доходите.

Във връзка с тиражираните изявления, че бизнесът разчита на ниското заплащане на труда и че, дори когато е налице икономически растеж, работните заплати не се увеличават, пресцентърът на БСК оповестява данни за ръста на заплатите, БВП, брутната добавена стойност и производителността на труда (БВП и БДС на едно заето лице) за периода 2001-2014 г. и за 2008-2014 г. (периода на финансова и икономическа криза). Представената информационна справка е подготвена на основата на официални данни на НСИ и размера на минималната работна заплата за съответните години. 

Ръст на номиналната, реалната, средната и минималната работна заплата, БВП, БДС и производителността на труда през периода 2001-2014 г. и 2008-2014 г. 
(2001 = 100%, 2008 г. = 100 %)

Показатели

2001-2014 г.

2008-2014 г.

Номинална средна работна заплата

344,9

151,9

Реална средна работна заплата
(изчислена през средногодишния ИПЦ)

181,4

135,2

Номинална минимална работна заплата

389,7

154,5

Реална минимална работна заплата
(изчислена през средногодишния ИПЦ)

205,0

137,5

Средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ)

190,1

112,4

Брутен вътрешен продукт (физически обем)

150,7

100,7

Брутна добавена стойност (физически обем)

151,1

102,6

Брутен вътрешен продукт на 1 зает (физ. обем)

147,5

111,9

Брутна добавена стойност на 1 зает (физ. обем)

155,6

112,8

 

Следва да се отбележи, че рязкото намаляване на заетостта и брутния вътрешен продукт след 2008 г. е съпроводено с номинално и реално увеличение на средната и минималната работна заплата, изпреварващо значително ръста на икономиката и производителността (БВП/зает, БДС/зает) – с над 20-30% за посочените периоди. Това потвърждава официалните позиции на БСК, че независимо от положителните тенденции на пазара на труда от края на 2014 г., в сегашната ситуация и в средносрочна перспектива проблем №1 за българската икономика остава необходимостта от увеличаване на производителността и заетостта, и съответстващ на тях ръст на възнагражденията.

Без да се посочват изчерпателно, основните фактори, предопределящи ниското ниво на заетост, включват:

  • продължаващите негативни ефекти от глобалната икономическа криза, ограниченото вътрешно търсене;
  • символичния размер на чуждестранни инвестиции (една от причините за това е липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка);
  • наследените макроикономически дисбаланси и високите нива на трансфер на добавена стойност извън страната;
  • нереформираната бюджетна сфера и ниската ефективност на публичните средства;
  • високата регулаторна тежест, мултиплицираща ограниченията върху пазара на труда;
  • пълзящата монополизация на основни икономически сектори и дейности, осъществявана по административен и законодателен път и елиминирането на съществена част от малките и средни предприятия;
  • огромния брой маргинилизиращи се лица без образование и квалификация, които се вливат в криминалния контингент и оказват натиск върху социалните системи, а в същото време се използват като инструмент за елиминиране на демократичния вот на българските граждани;
  • забавеното преструктуриране на корпоративното управление, технологичното обновяване и внедряването на иновациите.

 

На 21 юли 2015 г. Управителният съвет на БСК прие за необходимо да декларира пред членовете на камарата и социалните партньори своята позиция за формиране на трудовите възнаграждения и минималната работна заплата в условия на неустойчиво икономическо възстановяване и действащи разнопосочни вътрешни и външни фактори.

Вижте позицията тук: Позиция на БСК относно определяне и актуализиране на минималната работна заплата


БСК: Реалните заплати са скочили с 35% по време на кризата
Добави мнение