Изх. № 07-00-37 /21.10.2016 г.

ДО      

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА
КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ 

Относно: Становище на БСК относно новоучредения Съвет за развитие на капиталовите пазари 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като изразяваме още веднъж своята подкрепа към инициативата на Комисията за финансов надзор (КФН) и Българска фондова борса (БФБ) / Централен депозитар (ЦД) за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България, Ви информираме за следното:

І. Позиция, която отстоява БСК по отношение на досегашната работа на Съвета:

 1. Изразяваме своето несъгласие с пренебрегването равнопоставеното участие на БСК като национално представителна организация на работодателите в България при избора на първия състав на Координационната работна група (КРГ) наред с АИКБ и КРИБ, които са включени в групата.  
 2. Възразяваме и ще се противопоставяме на всички опити на отделни участници в Съвета да наложат статута си на несменяеми членове на КРГ, с изключение на основните институции на пазара - КФН и БФБ/ЦД. Предвид минималния брой членове на Съвета, които останаха извън първата КРГ, предлагаме Съветът още веднъж да прецени целесъобразността от наличието на КРГ към него. По-оптимален подход на работата би било създаването на работни експертни групи към него, които да работят по конкретни проблеми до тяхното решаване.
 3. Още веднъж обръщаме внимание и настояваме за привличане в работата на Съвета на представители на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, които са призвани да формират и провеждат последователна държавна политика за развитието на капиталовия пазар в България в услуга на българския бизнес.
 4. Считаме, че поставянето на обсъждане пред Съвета и КРГ като стратегическа цел на темата за създаване на мултифондове в българската пенсионна система трябва да изчака завършването на процедурата за преглед на активите на пенсионните фондове в България, за да се вземат предвид резултатите и изводите от този преглед.
 5. Не подкрепяме изразените по време на първите заседания на Съвета идеи на отделни участници за превръщане на държавни предприятия от сферата на здравеопазването и ВПК в публични дружества, като инструмент за стимулиране на капиталовия пазар в България.

ІІ. Становище и предложения на БСК по отношение на изпратените ни по-рано „Мерки за подпомагане на развитието на капиталовия пазар“ :

 1. Общи бележки:

Считаме, че независимо от взетото решение за работата на Съвета и КРГ по мерките, те не трябва да подменят формулирането на основните и важни стратегически цели, необходими за развитието на капиталовия пазар.

Във връзка с горното, БСК предлага на КРГ приоритетно да съсредоточи вниманието си първо върху обсъждане и набелязване на основните стратегически проблеми на капиталовия пазар, по които впоследствие да се набележат мерки за тяхното преодоляване.

БСК предлага на Съвета и КРГ да разгледа следните стратегически проблеми:

 • Непрекъснато променяща се нормативна уредба

Мотиви: За последните 10 години (2006-2016) само Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е претърпял общо 34 изменения и допълнения, което прави средно по 3,4 пъти на година?! Подобна нормативна хиперактивност закономерно поражда нестабилност и несигурност за всеки инвестиционен интерес към българския капиталов пазар.

 • Институционална нестабилност

Мотиви: От няколко години Министерството на финансите е обявило подготвянето на процедура за приватизация на държавния дял в капитала на основните институции на пазара: Българска фондова борса-София и Централен депозитар АД. Евентуалната продажба на тези институции може да доведе до съществени промени във функционалните им възможности и пряко ще рефлектира върху ефективността на всички останали мерки и стратегически цели, които могат да бъдат набелязани от Съвета и КРГ.

 • Липса на ефективна инфраструктура на пазара

Мотиви: БСК предлага да бъдат разгледани възможностите за преминаване на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата от Министерството на икономиката към КФН, което да позволи интегрирането на съществуващите многобройни стокови борси (вкл. Българска независима енергийна борса) в единна платформа за борсова търговия. Подобно решение ще позволи да се повиши както ефективността и публичността на стоковата търговия, така и създаването на нови финансови инструменти, вкл. деривативни инструменти върху стокова търговия.

Предлагаме на вашето внимание и възможността за преразглеждане целесъобразността от отделното функциониране на депозитара за безналични държавни ценни книжа към БНБ. Прехвърлянето на този регистър към Централен депозитар ще позволи съществено да се намалят както разходите на БНБ и другите пазарните участници, така и ще се създадат условия за прехвърляне на цялата дейност по емитиране и вторична търговия с ДЦК на фондовата борса

 • Липса на ефективни механизми за финансиране на МСП чрез инструменти на капиталовия пазар

Мотиви: БСК не приема за правилен подхода за поставяне знак на равенство между капиталов пазар и фондова борса и настоява приоритетно да се обсъдят мерки за създаване на ефективни механизми за финансиране дейността на малки и средни предприятия, новоучредени предприятия и иновативни компании чрез емисия на ценни книжа и извън обхвата на тежката нормативна и институционална регулация - напр. възможност за регламентирането в България на съвременни технологични платформи за краудфъндинг. 

 1. За изразяване на становище по отношение на мерките ще очакваме тяхното по-подробно описание, за което поеха ангажимент колегите от БФБ/ЦД

Ще ви бъдем благодарни ако ни изпратите за сведение и постъпилите предложения от другите участващи организации, както и за следващи съвместни действия на Съвета.

 

С уважение,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 


Становище на БСК относно новоучредения Съвет за развитие на капиталовите пазари
Добави мнение