Изх. № 06-33-4/14.07.2017 г.

                                                     

ДО

Г-ЖА  МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И
БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ОТНОСНО:

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, сигн. 702-01-1

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с пар. 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, с който се внасят изменения и допълнения в Закона за ограничаване на плащанията в брой, предлагаме следните допълнителни промени: 

1. В Члeн 4 да се създаде нова ал. 1:

„Чл.4(1) Всички бюджетни организации и техните териториални подразделения, изброени в Приложение № 1, са длъжни да осигурят виртуални терминални устройства ПОС за извършване на плащания чрез платежни карти за събираните от тях приходи и други постъпления.“

Досегашната ал. 1 и следващите на чл.4 съответно се преномерират.

2. В чл. 4 ал. 6 (досегашна ал.5) преди думата “картовите“ се вписва думата “банковите“.

3. В чл. 5 да се създаде нова ал.2 със следното съдържание:

„Чл.5 (2) Който допусне неизпълнение на задължението по чл. 4, се наказва с глоба от 1000 лева за всеки отделен случай“.

Досегашната алинея 2 на чл. 5 става ал. 3.

Приложение №1 към чл.4 ал.1

НАП, НОИ, КАТ, Съдилища, Министерства, Агенции, Областни управи, общини с население над 10 000 човека. 

Мотиви: Разплащането в брой е основен инструмент за укриване на данъци, реални размери на трудови възнаграждения и осигурителни вноски. С предлаганото изменение се предвижда задължение за лица, изчерпателно изброени в Приложение 1 към закона,  да осигурят техническа възможност за извършване на  плащанията към тях чрез ПОС терминали.  В Приложението са включени ограничен брой бюджетни организации, към които най-масово и често се извършват плащания от физически и юридически лица. Въвеждат се санкции, които гарантират ефективен контрол и изпълнение на въведеното със закона  задължение.

С цел осигуряване на по-висока събираемост на плащания към бюджета, не само картовите, но и банковите плащания към бюджетни организации се освобождават от такси и комисионни.

Разширяването на плащанията чрез ПОС терминали е мярка която ще допринесе за ограничаване на сивата икономика и повишаване на прозрачността, като се стимулира текущото отразяване на паричните потоци. Действието на закона ще способства за намаляване на укриването на данъци и изсветляване на икономиката.

                    

             С УВАЖЕНИЕ,

  

             БОЖИДАР ДАНЕВ

             Изпълнителен председател


Относно ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Добави мнение