БСК подкрепя браншовите сдружения от ХВП относно проекта на ЗИД на ДОПК
Добави мнение

Изх. № 05-15-12 / 04.12.2018 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

КОПИЕ:

 

ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ

 

ПОЗИЦИЯ

ОТНОСНО: Подкрепа на становище на браншови сдружения от хранително питейната индустрия от 03.12.2018 г. по проект на ЗИД на ДОПК, публикуван за обществено обсъждане на 05.11.2018 г.

 

  1. Приемането на законопроекта в частта „надграждане на фискалния контрол върху стоките с висок фискален риск“ ще генерира значителни отрицателни ефекти върху производителите, вносителите, дистрибуторите, търговията на дребно и транспорта, обслужващи хранително-питейната индустрия в България. Предвиденият нов режим на допълнително предварително електронно деклариране на всеки отделен превоз на бързооборотни стоки с висок фискален риск не е подложен на задълбочена оценка на въздействие за всички очаквани значими негативни последици, вкл.:
  • регламентиране на значителна допълнителна административна тежест;
  • необходимост от обновяване на хардуер и програмно осигуряване;
  • назначаване на допълнителен персонал с Е-компетенции в нощен режим на работа;
  • възпрепятстване на производствения процес и логистика в случаите на извънредни доставки, вкл. на критични за производството суровини в необходимите срокове, съответно - забавяне или неизпълнение на поръчки, загуба на търговски партньори и клиенти;
  • налагане на предварителни обезпечителни мерки и/или обезпечаване на доказателства, и изземване на стоки от доставчици при незначителни технически грешки.

С приемане на предлаганите промени се регламентират задължения за деклариране на намерение, а не резултатът от извършените сделки. Всички продавачи/купувачи стават потенциални нарушители, доколкото в значителна част от случаите натоварването на стоките системно се отклонява от заявките, поради недостиг на стока (асортимент и опаковки), грешки при товарене, промени в заявките и превозното средство, и др.

Приемането на законопроекта в тази част ще създаде допълнителни ограничителни условия за привличане на чуждестранни инвестиции и мотивация за преместване на производства в съседни държави, за заобикаляне на закона и преминаване в сивия сектор.

Следва да се отчита и обстоятелството, че понастоящем липсват изисквания за задължителна регистрация на всички производители на храни, както и ефективен фискален контрол, и контрол върху безопасността на произведените храни спрямо всички участници в сектора.

  1. Относно новите изисквания за подготовка на допълнителна документация за трансферно ценообразуване изразяваме становище, че следва да бъде стеснен обхватът на задължените лица чрез промяна на предложените прагове и въвеждане на изключения според характера на сделките, напр. сделки, извършвани на територията на страната, сделки към страни с по-тежък данъчен режим и др. Следва да бъде преразгледан размерът на предвидените санкции и глоби, и удължен срокът за изготвяне на местното досие, като последният бъде съобразен със срока за публикуване на годишните финансови отчети.

Предвидените промени следва да бъдат сравнени с действащите режими в останалите ДЧ на ЕС. Доколкото са налице обосновани предположения за нарушаване на принципа за свободно движение на стоки и услуги, и налагане на дискриминация на местните производители и търговци, следва да бъдат предприети стъпки за нотифициране на тези нормативни промени с ЕК.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател