21.11.2019

БСК възразява категорично за пореден път срещу внасяне на значими промени в данъчните регулации между първо и второ гласуване на проектите на закони с цел елиминиране на изразените аргументи и позиции на заинтересовани страни и техните представителни организации, и задълбочения дебат в съответната ресорна парламентарна комисия.

Такъв е и последният случай с внесените предложения на н. п. Менда Стоянова и група н. п. (Вх. № 954-04-171/12/11/2019) по проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (№ 902-01-47/12.09.2019 г.)., с които бяха въведени изисквания за монтиране на автоматизирани системи за отчетност в реално време на количествата енергийни продукти с двойно предназначение от освободен от акциз краен потребител, вкл. на суровини, материали, произведени или складирани стоки, гласувани в 44-то НС на 21.11.2019 г. (чл. 24а, ал. 3 нова т. 8 от ЗАДС).

Преработеният проект на ЗИД на ЗАДС и внесените предложения от народните представители възпроизвеждат съществена част от проблематичните текстове и очаквани негативни въздействия, констатирани в първоначалната редакция на нормативния акт, публикувана за обществено консултиране. Не са отстранени редица нередностите, допуснати в процеса по изготвяне на проекта, в т.ч.:

  • едностранно тълкуване на необходимостта и значението на проекта единствено с оглед нуждите на държавната администрация, без да се отчитат значителното неблагоприятно въздействие върху заинтересованите лица;
  • липса на достатъчно ефективно предварително обсъждане със заинтересованите лица и с обществото, като цяло, вкл. отказ от провеждане на предварителни срещи на експертно равнище с компетентните институции;
  • липса на солидна фактическа и документална аргументация, подкрепена с конкретни данни, както и на предвидимост на резултатите от предлаганите промени.

Значителна част от предвидените промени въвеждат недопустимо високи технически изисквания и разходи по изпълнението, каквито не се прилагат от конкурентни производители, регистрирани в държави-членки на ЕС или трети страни, вкл. такива, с които ЕС има сключени търговски споразумения (Турция, Украйна и мн. др.).

Такъв е и случаят с изискванията, които се въвеждат с новата т. 8 към сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС, спрямо лица, освободени от акциз като краен потребител (ОАКП), за въвеждане на автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количествата енергийни продукти с двойно предназначение, вкл. на суровини, материали, произведени или складирани стоки.

Подчертаваме отново, че кръгът на задължените лица е изключително широк, като обхваща индустриални потребители на широк клас енергийни продукти, използвани при производството на растителни масла, козметична и фармацевтичната промишленост, бои и лакове, нанасяне на покрития върху дърво и метал, печатарска индустрия, каучукови изделия и мн. др. Тези предприятия използват широка гама летливи органични съединения, класифицирани като енергийни продукти с двойно предназначение, за производствено-технологични нужди, като органични разтворители, екстрахиращи агенти и др.

Въвеждането на предложените системи за измерване, отчетност и контрол е изключително скъпо и при повечето предприятия надвишава неколкократно годишната стойност на използваните енергийни продукти с двойно предназначение. В значителна част от случаите, измерването на вложените „енергийни продукти“ в свързани суровини, материали, произведени или складирани стоки е технически невъзможно, още повече в контекста на поставеното изискване - средствата за измерване и контрол да отговарят на Закона за измерванията и нормативните актове по неговото прилагане.

С конкретните възражения на Българска стопанска камара, Българска петролна и газова асоциация, Национална организация на митническите агенти, Националното сдружение на българските спедитори, Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България можете да се запознаете ТУК.


БСК отново възразява срещу намерението за въвеждане на видеонаблюдение на крайните потребители на енергийни продукти с двойно предназначение
Добави мнение