09.12.2019

 

Изх. № 05-13-27 / 09.12.2019 г.

 

ДО

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

СТАНОВИЩЕ

 

Относно: Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

 

Във връзка с приемането на справедлива ТОЛ система по процедурата за обществено обсъждане на Проекта на постановление за приемане на тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван в Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Националната организация на митническите агенти (НОМА), Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ) и Национална транспорта камара (НТК) изразяваме следното становище:

1. Относно обхвата на платените участъци за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т:

Нашето принципно становище винаги е било, че платената пътна мрежа трябва да обхваща само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори през страната, каквато практика съществува в други страни в Европа.

В публикуваната на интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ карта обхватът на платената инфраструктура възлиза на 6050 км, от които: 796 км автомагистрали, 2 322 км пътища от първи клас и 2 932 км пътища от втори клас. Тези числа показват, че всъщност най-голям дял от платената инфраструктура заемат пътищата от втори клас, които би следвало да изискват и най-ниски разходи за изграждане и поддръжка.

Отчитайки направения анализ и аргументите на АПИ, нашето категорично становище е, че в обхвата на ТОЛ системата следва да бъдат включени всички автомагистрали, първокласни пътища, както и втори клас пътища само за частта, която е включена в трансевропейската пътна мрежа.

2. Относно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа – чл. 27

Въвеждането на ТОЛ таксите за тежкотоварните автомобили безспорно ще доведе до повишаване на разходите, свързани с транспорт, обслужващ икономиката, в резултат на което ще поскъпнат и всички потребителски стоки. Доказателства и сериозни аргументи ни дават изчисленията на различни браншове – производители и търговци – за промяна на цените, вкл. и на основните хранителни стоки, при въвеждане на ТОЛ системата в обхвата и при цените, които са предвидени сега.

Въвеждането на ТОЛ таксите във вида, в който са предложени от МРРБ към настоящия момент, би имало следния ефект върху спедиторския и транспортен бранш:

Разходът за пътни такси ще се увеличи поне 15 пъти, като себестойността на транспортните услуги с най-често използваните 40-тонни товарни автомобили ще поскъпне поне с 20%. Това увеличение следва да се заплаща от крайния потребител на превозваните стоки. В противен случай, тежестта за превозвачите и спедиторите става твърде висока и това ще доведе до значителни финансови затруднения и дори вълна от фалити на малки и средни фирми в транспортния и спедиторски бранш. Последното, естествено, би довело до монополизиране на спедиторския и транспортния пазар. За да запазят финансова стабилност, спедиторските и транспортни компании ще бъдат принудени да увеличат цената на услугите си.

Във всички случаи, крайният резултат ще е в ущърб, както за конкуренцията на спедиторския и транспортния пазар, така и за всички участници в икономиката, като предвиждаме и увеличаване на инфлацията в страната.

Като допълнителен негативен ефект върху цялата икономика на страната прогнозираме и рязко понижаване на конкурентоспособността на българските стоки, вкл. и тези за износ, предвид повишението на себестойността им след включване на увеличени транспортните разходи.

Като допълнителен аргумент бихме желали да изтъкнем и очакванията на реномирани икономически анализатори за забавяне растежа на икономиката. В подобна ситуация държавата би следвало да насърчава инвестициите и потреблението, за да противодейства на тази тенденция.

Взимайки предвид нашите аргументи, изложени по-горе, предлагаме за платената пътна инфраструктура да се заплаща такса за изминато разстояние – ТОЛ такса, както следва:

Тъй като все още не е ясен нито обхватът, нито цените за ползване на пътната мрежа, сроковете за предоговаряне на условията с подизпълнители и крайни клиенти ще са твърде кратки, за да се направят необходимите промени в годишните бюджети на производителите и търговците на стоки. Опитът показва, че подобно предоговаряне трае между 4-12 месеца. Поради кратките срокове между вземане на финално решение относно обхвата и размера на ТОЛ таксите и последващото въвеждане в експлоатация на системата, всички участници във веригата на доставките няма да са подготвени за предстоящото покачване на себестойността на транспортните разходи, което ще доведе до загуби по цялата верига на доставките.

3. Предложение за въвеждане на преференциални цени на ТОЛ таксите за определени превозни средства.

Предлагаме система за въвеждане на преференциални цени по критерий за преминат месечен пробег на превозно средство по платените участъци от републиканската пътна мрежа, както следва:

  • за пътни превозни средства, които преминават над 5000 км в рамките на един календарен месец - намаление от цената на ТОЛ таксата за съответното превозно средство в размер на 10%;
  • за пътни превозни средства, които преминават над 7 500 км в рамките на един календарен месец - намаление от цената на ТОЛ таксата за съответното превозно средство в размер на 20%;
  • за пътни превозни средства, които преминават над 10 000 км в рамките на един календарен месец - намаление от цената на ТОЛ таксата за съответното превозно средство в размер на 30%.

Предлагаме също намаление в размер на 50% от тарифите за ЕВРО VI, EEV за щадящите природата пътни превозни средства, използващи за задвижване метан, водород или електрическа енергия.

С настоящото становище подчертаваме, че БСК, НОМА, СОАТ и НТК подкрепят въвеждането на ТОЛ системата в България, но при целесъобразни цени и обхват на системата, които са в интерес на реалния и светъл бизнес, потреблението на стоки и услуги и обществото като цяло.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК
и по поръчение на УС на НОМА, СОАТ и НТК


Относно: Проект на ПМС за приемане на тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Добави мнение