Изх. №02-00-1/24.01.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Крум Зарков и група народни представители, сигнатура 054-01-3/15.01.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Българският съд е в правото си да изисква и получава дължимото му уважение и пристойно поведение от участващите в процеса страни. Гражданският процесуален кодекс съдържа възможности, които съдът може да упражнява в подкрепа на това право чрез налагане на глоби и отстраняване от съдебно заседание.

Доколкото тези санкции са неприложими към исковата молба, подкрепяме по принцип въвеждането на по-високи изисквания и стандарти, които осигуряват цивилизован тон и добросъвестно упражняване на процесуалните права. Предлаганата мярка, обаче, е силно рестриктивна и създава условия за нееднозначно тълкуване и прилагане. В законодателството липсва дефиниция на „груби думи“, което предпоставя субективна преценка на съда, свързана с неблагоприятни правни последици за ищеца.

Връщането на молбата не само ограничава достъпа до правосъдие на гражданите и юридическите лица. Прекратяването на делото няма за последица възстановяване на внесената държавна такса, което води до допълнителна икономическа санкция за ищеца.

Считаме, че, когато в исковата молба се съдържат „груби или нецензурни думи, обиди или заплахи“, на страната би следвало да се даде възможност за отстраняването им по реда на чл. 129 ал.1 от ГПК.

Предлаганото допълнение в чл. 101 а, може да има много широк обхват, включително изясняване на факти и обстоятелства по делото, излагане на защитна теза, действия по обжалване на решения и определения и др. Обявяването им за неизвършени е прекомерна мярка, която може да има негативно отражение върху качеството на правораздаването.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно ЗИД на ГПК, внесен от Крум Зарков и група н.пр., сигнатура 054-01-3/15.01.2020 г.
Добави мнение